Jaarverslag 2019

Paragrafen

Paragraaf Lokale heffingen

ALGEMEEN

Deze paragraaf geeft inzicht in diverse gemeentelijke belastingen en heffingen.

In 2019 waren de 2 belangrijkste soorten lokale belastingen de onroerende-zaakbelastingen (ozb) en de toeristenbelasting. Daarnaast hadden we diverse bestemmingsheffingen zoals de afvalstoffenheffing, het rioolheffing en diverse leges.  

BELEIDSUITGANGSPUNTEN EN ONTWIKKELINGEN

Om de dienstverlening op niveau te houden en om een sluitende begroting te kunnen houden, zijn de tarieven in 2019 gecorrigeerd voor inflatie. Bij diverse bestemmingsheffingen werd van 100% kostendekking in de raming. In werkelijkheid wijkt de behaalde kostendekking vaak af van de raming. Oorzaken zijn hiervan zijn bijvoorbeeld meer of minder belastingobjecten dan geraamd, of een andere inflatiecorrectie dan vooraf geraamd. Als afwijkingen een structureel karakter hebben, worden deze meegewogen bij het bepalen van nieuwe tarieven.
Het niet realiseren van 100% kostendekking heeft ook nog andere oorzaken. De 2 meest voorkomende oorzaken van het toepassen van een hogere of lagere kostendekking is dat bestemmingsheffingen vastgesteld zijn het rijk (paspoorten, rijbewijzen) of dat er redenen zijn om op grond van een lokale doelstelling bepaald gedrag aan te moedigen of juist te ontmoedigen.

In 2019 is gemiddeld 2,3% inflatiecorrectie gehanteerd voor de belastingen en heffingen.

KOSTEN VAN HEFFING EN INVORDERING
Om belastingen en heffingen te kunnen innen, worden kosten gemaakt. Dit zijn de zogenaamde perceptiekosten. Deze perceptiekosten waren in 2019 te relateren aan de volgende soorten belastingen en heffingen: ozb, precariobelasting, toeristenbelasting, bouwgrondbelasting, reclamebelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing. De perceptiekosten in 2019 waren € 243.000. De totale opbrengst van de belastingen en heffingen was in 2019 € 12.969.163. De perceptiekosten waren 1,87% van de opbrengst.

OVERZICHT GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN

Wettelijk is bepaald welke belastingen de gemeente mag heffen. Hieronder is een tabel opgenomen van de belastingen en heffingen in 2019 inclusief de opbrengst per belasting of heffing:

Opbrengsten belastingen, leges en heffingen

Werkelijk 2018

Begroting 2019 (W)

Werkelijk 2019

Belastingen:

Onroerende-zaakbelastingen

5.376.419

5.446.000

5.350.509

Bouwgrondbelasting

2.404

2.404

2.404

Reclamebelasting

55.316

63.868

61.896

Precariobelasting

96.184

94.803

94.017

Toeristenbelasting

20.440

50.537

49.971

Totaal belasting opbrengsten:

5.550.763

5.657.612

5.558.797

Leges en heffingen:

Leges titel 1 (o.a. leges burgerzaken, algemene       plaatselijke verordening, kabels en leidingen)

601.100

575.337

541.103

Leges titel 2 (o.a. leges WABO en milieu)

871.627

1.153.222

1.543.869

Leges titel 3 (o.a. leges voor evenementen)

19.145

37.340

22.709

Marktgelden

21.807

25.664

20.228

Afvalstoffenheffing

2.860.864

2.997.735

2.935.751

Rioolheffing

2.234.563

2.315.500

2.344.511

Lijkbezorgingsrechten

14.650

4.067

2.195

Totaal leges en heffingen

6.623.756

7.108.865

7.410.366

Totaal belastingen en leges en heffingen

12.174.519

12.766.477

12.969.163

Gemiddelde lastendruk per gezin

Belasting / heffing:

Rekening 2018

Rekening 2019

Onroerende-zaakbelastingen o.b.v. een gemiddelde
WOZ-waarde in Best per 1-1-2017 van € 261.000*

258 

Onroerende zaakbelastingen o.b.v. een gemiddelde
WOZ-waarde in Best per 1-1-2018 van € 267.000*

272

Afvalstoffenheffing

235

238

Rioolheffing

165

169

Totale lastendruk in Best

658

679

Vergelijking lastendruk Best in 2019 ten opzichte van de gemiddeld landelijke lastendruk in 2019*

Best

Gemiddeld

Laagst

Hoogst

679

740

511

1.446

Vergelijking lastendruk Best in 2019 ten opzichte van de lastendruk regionaal in 2019*

Best

Eindhoven

Nuenen

Oirschot

Son en Breugel

Veldhoven

679

677

912

830

650

588

* bron gemeenten Coelo atlas 2019.

Toelichting ontwikkeling lastendruk

Uit de vergelijkingen voor 2019 blijkt  dat de woonlasten in Best redelijk laag zijn. Zowel in vergelijking met de landelijke als regionale lasten. De gemeente Best stond in 2019 in de landelijk ranglijst voor goedkoopste gemeente qua woonlasten voor meerpersoons-huishoudens op plaats 67 van de 380 gemeenten. Voor 2019 zijn in Best de lasten aangepast met een inflatiecorrectie van 2,3%.

Belastingcapaciteit

De belastingcapaciteit laat zien hoe de lastendruk zich verhoudt ten opzichte van de landelijk gemiddelde lastendruk. De belastingcapaciteit in 2019 was: 679/740 x100%=91,8% (in 2018 92,6%).Hoe lager dit percentage, hoe meer ruimte er beschikbaar is om de belastingen te verhogen.

ONTWIKKELINGEN BELASTINGEN, LEGES EN HEFFINGEN in 2019

Belastingen: OZB, reclamebelasting, toeristenbelasting en precariobelasting

De tarieven voor deze belastingen waren in 2019 gemiddeld 2,3% hoger dan in 2019. Dit is overeenkomstig de aangekondigde indexering in de begroting 2019.

Leges en heffingen
Leges zijn vergoedingen voor diverse door de gemeente verleende diensten zoals het behandelen van vergunningsaanvragen en het verstrekken van documenten. Daarnaast gaat dit onderdeel in op de heffingen, waarvan de afvalstoffenheffing en de rioolheffing de belangrijksten zijn. De bevoegdheid tot het heffen van leges is vastgelegd in de Gemeentewet. Met uitzondering van het riool- en de afvalstoffenheffing (hier is 100% kostendekking van toepassing) en de leges waarvoor tarieven worden bepaald door derden, zijn de tarieven in 2019 overeenkomstig begroting 2019 met gemiddeld 2,3% geïndexeerd.

Afvalstoffenheffing

Uitgangspunt bij deze heffing is een 100% kostendekkend tarief. Door wijzigingen in de afvalinzameling en het hierdoor onvoldoende scheiden van afvalstromen, waren de verwerkingskosten in 2019 hoger dan geraamd. De werkelijke kostendekking kwam daarmee uit op 79,2%. In het najaar van 2019 zijn maatregelen genomen om de kosten van afvalverwerking omlaag te brengen.  Extra is geïnvesteerd in voorlichting en een aangepaste inzameling van restafval. Verwacht wordt dat deze maatregelen de kosten van afvalinzameling zullen drukken.

Op basis van onderstaande tabel wordt per onderdeel inzicht gegeven in de mate van kostendekking

Tabel werkelijke kostentoerekening en kostendekking in 2019

Soort  leges

Taakveld

Directe toerekeningen

Indirecte toerekeningen en vanuit taakveld 0.4*

Totale lasten

Totale opbrengsten

Totale opbrengsten -/- totale lasten

% kosten-dekking

1. Leges

Titel 1: Leges Algemene dienstverlening

Leges burgerlijke stand

0.2

19.854

16.412

36.266

50.727

14.461

Leges reisdocumenten

0.2

103.791

85.793

189.584

135.790

-53.794

Leges rijbewijzen

0.2

53.035

43.842

96.877

147.888

51.011

Leges verstrekkingen BRS

0.2

6.995

5.783

12.778

4.723

-8.055

Leges overige publiekszaken

0.2

20.039

16.565

36.604

39.678

3.074

Leges APV*

2.1

219.794

211.064

430.858

22.709

-408.149

Leges leggen kabels en leidingen

2.1

78.364

17.944

96.308

144.562

48.254

Totaal leges titel 1:

501.872

397.403

899.275

546.077

-353.198

60,7%

Titel 2:Leges fysieke leefomgeving/omgevings-

vergunning

Vergunningverlening milieu 

8.3

47.804

31.335

79.139

10.682

-68.457

Vergunningverlening ruimtelijke 

regelgeving

8.3

513.299

268.904

782.203

1.536.614

754.411

Leges principeverzoeken (IPNI)

8.3

131.895

37.724

169.619

9.156

-160.463

Totaal leges titel 2:

692.998

337.963

1.030.961

1.556.452

525.491

151%

Titel 3: Leges Europese dienstenrichtlijn

Leges voor horeca, evenementen en overig

1.2

53.822

47.346

101.168

22.710

-78.458

Totaal leges titel 3:

53.822

47.346

101.168

22.710

-78.458

22,4%

Totaal leges titel 1 t/m 3

1.248.692

782.712

2.031.404

2.125.239

93.835

104,6%

Overige heffingen

Marktgeld

3.3

53.077

15.378

68.455

20.229

-48.226

Lijkbezorgingsrechten

7.5

9.056

2.144

11.200

2.195

-9.005

Afvalstoffenheffing**

7.3

4.488.435

85.140

4.573.575

3.624.002

-864.433

Rioolheffing

7.2

2.351.342

226.031

2.577.373

2.344.511

-232.862

Totaal  Overige heffingen

6.833.516

328.693

7.162.209

5.922.543

-1.239.666

82,7%

Totaal heffingen / leges

7.462.351

1.111.405

9.193.613

8.047.782

-1.145.831

87,5%

* Cf begroting 2019.
** De kosten bevatten zowel de kosten van de huisvuilophaaldienst als die van de milieustraat. De baten bevatten naast de opbrengst van de afvalstoffenheffing ook de opbrengsten van de milieustraat.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/30/2020 09:37:39 met de export van 05/30/2020 09:36:39