Jaarverslag 2019

Paragrafen

Financieringsparagraaf

Inleiding

De regels die voor decentrale overheden voor het omgaan met financiële middelen gelden zijn vastgelegd in de wet Fido. Daarnaast zijn er lokale regels voor het omgaan met financiële middelen. Deze zijn vastgelegd in het Financieringsstatuut 2016.

In deze paragraaf wordt verantwoording afgelegd voor het gevoerde financieringsbeleid in 2019.

Ontwikkelingen rente
In 2019 was sprake van een onverminderd lage rente. Zowel de korte rente (referentie 3 maands Euribor) als de langere rente (referentie 10 jaar Nederlandse staat) bewogen zich tussen de 0% en de -0,5%.

De korte rente heeft zich overeenkomstig de prognose in de begroting 2019 ontwikkelt. De lange rente is echter aanzienlijk lager dan verwacht in de begroting 2019. Rekening werd gehouden met een rente van  1,2% per eind 2019, in werkelijkheid was de rente - 0,1%.

De renteontwikkeling heeft geen rol gespeeld in 2019 voor onze financieringslasten. In 2019 was continue sprake van financieringsoverschotten, hierover werd in de schatkist 0% rente ontvangen. In de begroting was rekening gehouden met 0% financieringslasten.

Renteresultaat in 2019
Onderstaande tabel geeft inzicht in het renteresultaat (-/- = nadeel):

 

In 2019 was sprake van een saldo renteopbrengst. De renteopbrengst was ongeveer € 7.000 hoger dan geraamd.

Overzicht verstrekte en opgenomen leningen
Het overzicht verstrekte en opgenomen leningen kan worden onderverdeeld in 3 onderdelen:

 1. Verstrekte leningen

Het betreft:

 • leningen aan een woningcorporatie, boekwaarde per 31-12-2019 is € 4,05 miljoen, rendement
 • 6,5% per jaar;  
 • leningen in het kader van de publieke taak, boekwaarde per 31-12-2019 € 0,47 miljoen, gemiddeld rendement 5,12% per jaar;
 • startersleningen, boekwaarde per 31-12-2019 € 1,31 miljoen, gemiddeld rendement 1,7% per jaar;
 • duurzaamheidslening "De Groene Zone", boekwaarde per 31-12-2019 € 0,77 miljoen, rentevergoeding 1,35% per jaar over de opgenomen leningen door derden.
 1. Opgenomen leningen;
 • lening Molenstraat (GREX), boekwaarde per 31-12-2019 € 28.000. Rente 1,5%.
 1. Financiële middelen met een korte rentevastperiode: ≤ 1 jaar:  
 • Per 31-12-2019 was het financieringsoverschot in de schatkist € 3,2 miljoen. Daarnaast bedroeg het saldo op de rekening courant bij de BNG bank N.V. € 0,4 miljoen. Totaal was het tijdelijk overschot per 31-12-2019 € 3,6 miljoen. Er is geen rente ontvangen voor het aanhouden van tegoeden in de Schatkist en op de rekeningcourant van de BNG bank N.V..

Renterisicobeheersing
In 2019 is rekening gehouden met:

 • een actuele liquiditeitsprognose;
 • actuele rentevisie;
 • toetsing aan de kasgeldlimiet, ter beheersing van renterisico's op korte schulden;
 • toetsing de renterisiconorm, ter beheersing van renterisico's op lange schulden.

In 2019 was het niet nodig om aanvullende financiële middelen aan te trekken, omdat in 2019 sprake was van voldoende financieringsmiddelen. Vanuit de schatkist van het Rijk werd geen rente vergoed op de niet bestede financieringsmiddelen.

Ontwikkeling liquide middelen in 2019
Per 31 december 2019 was sprake van een saldo vrij opneembaar tegoed van ongeveer € 3,6 miljoen.
In de begroting was een tekort voorzien van ongeveer € 3,2 miljoen. Door gewijzigde of vertraagde planuitvoering binnen de grondexploitaties, is het werkelijk saldo tegoeden doorgaans gunstiger dan geraamd in de begroting. Deze ontwikkeling was voorzien in de begroting 2019, waardoor deze afwijking ten opzichte van de begroting geen financiële consequenties veroorzaakt.

Toetsing aan de kasgeldlimiet in 2019
De kasgeldlimiet stelt een limiet aan het bedrag dat een gemeente aan leningen met een kortlopende rente (< 1 jaar) mag hebben. In 2019 zijn er geen leningen met een kortlopende rente aangetrokken. Hierdoor hoefde in 2019 niet getoetst te worden aan de kasgeldlimiet.

Toetsing aan de renterisiconorm in 2019
Als gemeenten leningen aantrekken met een langlopende rentevastperiode (>= 1 jaar) moet getoetst worden aan de renterisiconorm. In 2019 zijn er geen leningen met een langlopende rente aangetrokken. Hierdoor hoefde in 2019 niet getoetst te worden aan de renterisiconorm.

Koersrisicobeheersing

Koersrisico’s zijn in 2019 uitgesloten door alleen transacties te verrichten in de valuta Euro (€).

Kredietrisicobeheersing
Nederland wordt door de erkende ratingagency’s S&P, Moody's en Fitch qua kredietwaardigheid beoordeeld met een AAA rating. Middelen zijn  in 2019 aangehouden in de schatkist van het Rijk (= Nederland) waardoor het risico  op verlies van deze middelen zeer gering was.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/30/2020 09:37:39 met de export van 05/30/2020 09:36:39