Jaarverslag 2019

Programma's

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Financiën

Wat mag het kosten?

Baten, lasten en mutaties reserves

Rekening 2018

Vastgestelde Begroting 2019

Gewijzigde Begroting 2019

Rekening 2019

Lasten

1.538

1.087

2.507

1.221

Baten

42.954

44.843

45.534

45.055

Saldo

-41.416

-43.756

-43.027

-43.834

Stortingen in de reserves

10.870

1.645

9.474

7.412

Bijdragen uit de reserves

13.868

2.540

12.153

10.094

Saldo na bestemming

-44.414

-44.652

-45.706

-46.516

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2019 ?

In het resultaatgebied 11.1 financiering en algemene dekkingsmiddelen zijn de lasten € 1.286.000 lager.

De belangrijkste verschillen:

  • het begrotingssaldo 2019 van € 1.958.000 is verantwoord onder de lasten 2019. Het rekeningsaldo 2019 is € 581.000. Ten opzichte van de gewijzigde begroting 2019 is dit lager (€ 1.377.000 batig)
  • post onvoorziene uitgaven (€ 51.000 voordelig)
  • niet compensabele btw (€ 120.000 nadelig) als gevolg van een herberekening van het mengpercentage

In het resultaatgebied 11.1 financiering en algemene dekkingsmiddelen zijn de baten € 479.000 lager.

De belangrijkste verschillen:

  • algemene uitkering uit het gemeentefonds (€ 372.000 voordelig) voornamelijk als gevolg van de decentralisatie-uitkering klimaatmiddelen van € 237.000 in de decembercirculaire. Voorgesteld wordt om deze klimaatmiddelen te oormerken in 2020.
  • opbrengst onroerende-zaakbelastingen (€ 95.000 nadelig)
  • dividend wsd (€ 146.000 voordelig). Dit dividend is ingezet om uitgaven elders te financieren, zoals onderhoud plantsoenen en participatie.
  • wegens een aanpassing voor de externe verslaggeving (BBV) is een correctie gemaakt van € 968.000 (nadelig). Deze correctie vindt ook plaats in programma 9, waardoor deze per saldo geen effect heeft op het resultaat.

De afwijking in de stortingen in en bijdragen uit de reserves wordt met name veroorzaakt doordat een overboeking vanuit de reserve wegbeheer naar de dekkingsreserve wegbeheer van € 2.028.000 nog niet plaats gevonden heeft vanwege nog niet uitgevoerde investeringen.  
Voorts wordt verwezen naar onderstaand overzicht.

 

Specificatie algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Bedragen in duizenden euro's

Lasten

Realisatie

Vastgestelde

Gewijzigde

Realisatie

begroting

begroting

2018

2019

2019

2019

Lasten *

1.692

1.031

2.451

1.223

Heffing vennootschapsbelasting

14

6

6

-2

Betaalde/doorberekende rente (treasury)

-168

-1

-1

0

Onvoorziene uitgaven

0

51

51

0

Totaal lasten

1.538

1.087

2.507

1.221

* inclusief rekening- en begrotingsaldo

220

554

1.958

581

Specificatie baten algemene dekkingsmiddelen

Bedragen in duizenden euro's

Baten

Realisatie

Vastgestelde

Gewijzigde

Realisatie

begroting

begroting

2018

2019

2019

2019

Lokale heffingen

Opbrengst onroerende-zaakbelastingen

5.376

5.632

5.446

5.351

Opbrengst bouwgrondbelasting

2

2

2

2

Opbrengst precariobelasting

96

95

95

94

Opbrengst toeristenbelasting

20

15

51

50

Opbrengst reclamebelasting

55

64

64

62

Algemene uitkeringen

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

22.815

33.863

34.362

34.733

Decentralisatie-uitkering combinatiefuncties

76

76

104

104

Huishoudelijke hulp toelage

0

0

0

0

Integratieuitkering WMO

2.040

0

0

0

Integratie-uitkering sociaal domein: Wmo 2015

3.390

0

0

0

Integratie-uitkering sociaal domein: Jeugd

4.870

0

0

0

Integratie-uitkering sociaal domein: Participatie

3.543

0

0

0

Integratie-uitkering beschermd wonen

0

-3

0

0

Integratie-uitkering voogdij/18+

0

504

600

600

Integratie-uitkering participatie

0

3.115

3.321

3.321

Dividend

Dividenduitkering N.V. B.N.G.

62

62

70

70

Dividenduitkering WSD

0

0

0

146

Saldo financieringsfunctie

Ontvangen rente (treasury)

444

387

387

396

Overige

Inkomsten commerciële buitenreclame

40

36

36

55

Overige baten

125

995

996

71

Totaal baten 

42.954

44.843

45.534

45.055

Heffing vennootschapsbelasting

Bedragen in duizenden euro's

Lasten

Realisatie

Vastgestelde

Gewijzigde

Realisatie

begroting

begroting

2018

2019

2019

2019

Programma 11

Heffing vennootschapsbelasting overige

14

6

6

-2

Totaal heffing vennootschapsbelasting

14

6

6

-2

Deze pagina is gebouwd op 05/30/2020 09:37:39 met de export van 05/30/2020 09:36:39