Jaarverslag 2019

Programma's

Openbare orde en veiligheid

Dit programma is gericht op integraal veiligheidsbeleid, een onderwerp waarin gemeente, politie, brandweer, GGD, justitie, belastingdienst en inwoners ieder hun eigen rol hebben. De gemeente is regievoerder. Er is nadrukkelijk met alle partners samengewerkt aan een veilige woon- en leefomgeving voor iedereen die woont, werkt en verblijft in Best. Het versterken van de verbinding tussen veiligheid en zorg is steeds essentiëler, zeker gelet op actuele ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Hierbij zijn duidelijk vorderingen gemaakt. Dit programma voorziet ook in externe veiligheidszaken, evenementenbeleid, rampenbestrijding en de uitvoering van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en verschillende bijzondere wetten zoals de Drank- en Horecawet.

De belangrijkste rol die de gemeente heeft in veiligheid en openbare orde betreft de regisserende rol. Er is een Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2019-2022 (IVP) opgesteld. Er wordt gestuurd op een professionele uitvoering van de door de raad vastgestelde prioriteiten door alle betrokken veiligheidspartners.
Veel activiteiten in programma 2 vallen daarnaast onder de uitvoerende rol. De gestelde prioriteiten zijn en worden uitgevoerd volgens het IVP 2019-2022, het IVP uitvoeringsplan 2019-2020 en het beleidsplan toezicht en handhaving.
Ook wordt er een dienstverlenende rol vervuld, bijvoorbeeld voor vergunningverlening bij evenementen.

Participatie

Inwoners worden waar mogelijk betrokken bij de uitvoering van het veiligheidsbeleid en bij het meebeslissen ervan om tot oplossing van problemen te komen. Ook wordt extra geïnvesteerd in maatschappelijke participatie en het versterken van de maatschappelijke weerbaarheid. Een voorbeeld hiervan is het betrekken van inwoners bij het signaleren en gezamenlijk aanpakken van ondermijnende criminaliteit. De bedoeling is om de betrokkenheid van inwoners bij dit onderwerp zo laagdrempelig en veilig mogelijk te organiseren.  Ondermijnende criminaliteit is vaak sterk geworteld, maar ook minder zichtbaar binnen onze samenleving. In bepaalde gevallen wordt het min of meer oogluikend toegestaan. Inwoners zijn niet bereid dit te melden of durven het niet te melden. Een goede communicatie met onze inwoners, het zijn van een sterke overheid en dit ook laten zien, moet de bereidheid om samen mee aan te pakken verbeteren.

Standaard lasten/baten/saldo
Rekening 2018
Begroting 2019 primitief
Begroting 2019
Rekening 2019
Afwijking 2019
Lasten
2.225.812
2.533.783
2.576.783
2.483.062
93.721
2 - Integrale veiligheid
2.225.812
2.533.783
2.576.783
2.483.062
93.721
Baten
-138.837
-187.573
-227.573
-260.813
33.240
2 - Integrale veiligheid
-138.837
-187.573
-227.573
-260.813
33.240

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 2.483.062

2,8 %

Baten

€ 260.813

0,3 %

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/30/2020 09:37:39 met de export van 05/30/2020 09:36:39