Jaarverslag 2019

Programma's

Cultuur, sport, recreatie en vrije tijd

Dit programma bestaat uit de onderdelen cultuur, kunst, sport, erfgoed, recreatie en toerisme. Het programma richt zich op het stimuleren van activiteiten op deze gebieden. De activiteiten dragen in hoofdzaak bij aan de realisatie van doelstellingen op een breder maatschappelijk terrein, bijvoorbeeld maatschappelijke participatie of gezondheid.

Rollen
De gemeentelijke rollen dienstverlenend, regisserend, meewerkend en faciliterend komen in dit programma aan bod. Op het gebied van sport faciliteren wij door het beschikbaar stellen van subsidies en accommodaties.  Voor cultuur en kunst voeren diverse culturele organisaties het uitvoeringsprogramma Cultuur en Kunst uit dat tweejaarlijks aan de raad wordt voorgelegd. De gemeente heeft hierin een regisserende rol. Daarnaast stellen we diverse subsidies beschikbaar. Wat betreft recreatie en toerisme stellen wij subsidie ter beschikking voor vernieuwende initiatieven. In deze beginfase heeft de gemeente bij Best Bijzonder! een regisserende rol. Organisaties en inwoners betrekken we bij de uitvoering. Bij erfgoed werken we intensief samen met de Heemkundekring 'Dye van Best' aanwijzing van gemeentelijke monumenten.

Standaard lasten/baten/saldo
Rekening 2018
Begroting 2019 primitief
Begroting 2019
Rekening 2019
Afwijking 2019
Lasten
4.133.777
4.363.788
5.277.684
5.034.160
243.524
6 - Cultuur, sport, recreatie en vrije tijd
4.133.777
4.363.788
5.277.684
5.034.160
243.524
Baten
-1.543.475
-1.663.665
-2.482.433
-2.085.282
-397.151
6 - Cultuur, sport, recreatie en vrije tijd
-1.543.475
-1.663.665
-2.482.433
-2.085.282
-397.151

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 5.034.160

5,7 %

Baten

€ 2.085.282

2,4 %

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/30/2020 09:37:39 met de export van 05/30/2020 09:36:39