Jaarverslag 2019

Programma's

Algemeen bestuur

Financiën

Wat mag het kosten?

Baten, lasten en mutaties reserves

Rekening 2018

Vastgestelde Begroting 2019

Gewijzigde Begroting 2019

Rekening 2019

Lasten

4.035

2.757

2.986

3.484

Baten

821

725

805

789

Saldo

3.214

2.032

2.182

2.695

Stortingen in de reserves

Bijdragen uit de reserves

786

Saldo na bestemming

2.428

2.032

2.182

2.695

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2019 ?

In het resultaatgebied 1.1 Bestuur zijn de lasten € 498.000 hoger. Exclusief loonkosten zijn de lasten € 462.000 hoger.

De loonkosten zijn € 36.000 hoger. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.

De belangrijkste verschillen:

  • Als gevolg van de herberekening van de voorziening uitkeringsverplichtingen gewezen burgemeester en wethouders, vindt een extra storting plaats. Deze stijging van de bruto ouderdomspensioenen wordt voornamelijk veroorzaakt door aanpassing van de sterftetabellen en een forse verlaging van de rekenrente naar 0,290%. (€ 615.000 nadelig).
  • De werkelijke uitkeringslasten aan gewezen burgemeester en wethouders is € 96.000 lager dan geraamd (€ 96.000 voordelig)

In het resultaatgebied 1.1 Bestuur zijn er geen noemenswaardige verschillen in de baten.

Deze pagina is gebouwd op 05/30/2020 09:37:39 met de export van 05/30/2020 09:36:39