Jaarverslag 2019

Programma's

Openbare orde en veiligheid

Financiën

Wat mag het kosten?

Baten, lasten en mutaties reserves

Rekening 2018

Vastgestelde Begroting 2019

Gewijzigde Begroting 2019

Rekening 2019

Lasten

2.226

2.534

2.577

2.483

Baten

126

175

215

248

Saldo

2.100

2.359

2.362

2.235

Stortingen in de reserves

Bijdragen uit de reserves

13

13

13

13

Saldo na bestemming

2.087

2.346

2.349

2.222

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2019 ?

In het resultaatgebied Integrale veiligheid zijn de lasten € 94.000 lager. Exclusief loonkosten zijn de lasten € 17.000 hoger.
De loonkosten zijn € 111.000 lager. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.

In het resultaatgebied Integrale veiligheid zijn geen noemenswaardige verschillen in de lasten en baten.

Deze pagina is gebouwd op 05/30/2020 09:37:39 met de export van 05/30/2020 09:36:39