Jaarverslag 2019

Programma's

Economische zaken

Financiën

Wat mag het kosten?

Baten, lasten en mutaties reserves

Rekening 2018

Vastgestelde Begroting 2019

Gewijzigde Begroting 2019

Rekening 2019

Lasten

875

740

1.039

1.129

Baten

467

516

801

735

Saldo

408

224

239

394

Stortingen in de reserves

Bijdragen uit de reserves

16

16

20

20

Saldo na bestemming

392

208

218

374

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2019 ?

In het resultaatgebied 4.1 Economische zaken zijn de lasten € 90.000 hoger.

De belangrijkste verschillen:

  • Hogere lasten gemeentelijk vastgoed. De onderhoudskosten en energielasten vallen hoger uit (€ 72.000 nadelig)

In het resultaatgebied 4.1 Economische zaken zijn de baten € 66.000 lager.

Het belangrijkste verschil:

  • Lagere opbrengsten van verkoop van gronden (exclusief grondexploitatie) ( € 76.000 nadelig)
Deze pagina is gebouwd op 05/30/2020 09:37:39 met de export van 05/30/2020 09:36:39