Jaarverslag 2019

Programma's

Onderwijs

Financiën

Wat mag het kosten?

Baten, lasten en mutaties reserves

Rekening 2018

Vastgestelde Begroting 2019

Gewijzigde Begroting 2019

Rekening 2019

Lasten

1.323

1.737

2.573

2.395

Baten

726

720

1.954

1.947

Saldo

597

1.017

619

448

Stortingen in de reserves

50

1.205

1.205

Bijdragen uit de reserves

262

262

1.370

1.370

Saldo na bestemming

335

805

453

284

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2019 ?

In het resultaatgebied 5.1 Onderwijs zijn de lasten € 178.000 lager.

De belangrijkste verschillen:

  • Terugontvangen subsidies over het jaar 2018 van de voorschoolse voorzieningen (€ 137.000 voordelig)
  • Minder onderhoudskosten voor voorschoolse voorzieningen ( € 36.000 voordelig)

In het resultaatgebied 5.1 Onderwijs zijn geen noemenswaardige verschillen in de baten.

Deze pagina is gebouwd op 05/30/2020 09:37:39 met de export van 05/30/2020 09:36:39