Jaarverslag 2019

Jaarrekening

Balans en toelichting

Balans en toelichting

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING   

Inleiding
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.   

Grondslagen voor de waardering
De waardering van de activa en de passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend
betaalbaar wordt gesteld.

Met betrekking tot de verwerking van de algemene uitkering heeft de commissie BBV een stellige uitspraak gedaan. Deze uitspraak houdt in dat in de jaarrekening de algemene uitkering wordt opgenomen conform de in het jaar laatst gepubliceerde accresmededeling, die doorgaans is opgenomen in de septembercirculaire van het boekjaar.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.
Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks
terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige.
personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden
gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden en overlopende   
vakantiegeld- en verlofaanspraken.

Immateriële vaste activa
Conform de notitie grondexploitatie 2019 van de commissie BBV kunnen voorbereidingskosten die worden gemaakt in de periode vóórdat de grondexploitatie wordt vastgesteld door de gemeenteraad, nog niet op onderhanden werk worden geactiveerd wanneer de betreffende BIE nog niet operationeel is. Deze kosten kunnen op basis van artikel 34 van het BBV worden geactiveerd als immateriële vaste activa onder de volgende voorwaarden:   

  1. De kosten moeten passen binnen de kostensoortenlijst van het Bro;
  2. De kosten mogen maximaal 5 jaar geactiveerd blijven staan onder de immateriële vaste activa. Na maximaal 5 jaar moeten de kosten hebben geleid tot een actieve grondexploitatie dan wel worden afgeboekt ten laste van het jaarresultaat;
  3. Plannen tot ontwikkeling van grond waarvoor de voorbereidingskosten worden gemaakt moeten bestuurlijke instemming hebben, blijkend uit een raadsbesluit of - indien gedelegeerd - een collegebesluit.

Materiële vaste activa
Investeringen met economisch nut
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven.

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut
Investeringen met een maatschappelijk nut worden, evenals investeringen met een economisch nut, geactiveerd en over de verwachte toekomstige gebruiksduur afgeschreven. De verplichting om alle investeringen te activeren volgens de nieuwe methode geldt alleen voor investeringen die vanaf het begrotingsjaar 2017 worden gedaan.

Conform de notitie grondexploitaties 2019 van de commissie BBV zijn NIEGG en bouwgronden in exploitatie (BIE) die per 1 januari 2016 uit exploitatie zijn genomen, op basis van een overgangsbepaling tegen de boekwaarde per 1 januari 2016 (ingangsdatum Wijzigingsbesluit) geherrubriceerd naar de materiële vaste activa. Deze overgangsbepaling heeft een looptijd van 4 jaar.
Uiterlijk 31 december 2019 zal een toets plaatsvinden op de marktwaarde van deze gronden tegen de geldende bestemming op het moment van de marktwaardetoets. Wordt daarbij een duurzame waardevermindering vastgesteld, dan zal dat uiterlijk 31 december 2019 leiden tot een afwaardering van deze gronden. Deze overgangsregeling geldt voor complex "Steegsche Velden Noord".
In de notitie "Grondbeleid in begroting en jaarstukken van 2019" heeft de commissie BBV de categorie "warme gronden" geïntroduceerd. Hieraan is door de commissie een aantal cumulatieve voorwaarden verbonden.
De gronden voor de ontwikkeling van complex Steegsche Velden Noord voldoen aan de cumulatieve voorwaarden.
Dit betekent dat de gronden per 31-12-2019 blijven gewaardeerd tegen de bestaande boekwaarde en dat afwaardering niet aan de orde is.

Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen, leningen u/g en overige    uitzettingen zijn tegen nominale waarde opgenomen. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in    mindering gebracht.

Participaties in het aandelenkapitaal van BV's of NV's zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs van de aandelen of lagere marktwaarde. Bijdrage in activa van derden zijn opgenomen tegen het bedrag van de verstrekte bijdrage verminderd met de afschrijvingen.

Van een deelneming is krachtens artikel 1 lid d BBV sprake als de gemeente participeert in het aandelenkapitaal van een NV of BV.

Afschrijvingen
De afschrijving geschiedt onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar volgens de lineaire afschrijvingsmethode.
De afschrijving vangt aan in het jaar volgend op het jaar waarin het kapitaalgoed gereed komt of wordt aangeschaft.
De afschrijvingsduur is afgestemd op de economische levensduur.
De afschrijvingstermijnen zijn conform de Financiële Verordening 2017 welke op 08 mei 2017 is vastgesteld.
Afschrijvingen vinden plaats volgens de afschrijvingstermijnen in onderstaande tabel.

Soort activa

Afschrijvingstermijn

Gronden en terreinen

geen afschrijving

Woonruimten

variërend van 15 tot 50 jaar

Bedrijfsgebouwen

variërend van 15 tot 50 jaar

Grond-, weg- en waterbouw

variërend van 10 tot 40 jaar

Vervoermiddelen

variërend van  8 tot 20 jaar

Machines, apparaten en installaties

variërend van  3 tot 30 jaar

Overige materiële vaste activa

variërend van  5 tot 25 jaar

 

Aan de investeringen wordt geen rente toegerekend.

Voorraden   
De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijpmaken) alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten.

Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien aan onderstaande voorwaarden is voldaan:
1. Het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat.
2. De grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht.
3. De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd).

Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich vooral voor indien voorraden incourant worden.

Vlottende activa
Vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.
De voorziening debiteuren wordt deels dynamisch (publiekrechtelijke debiteuren) en deels statisch (private debiteuren) bepaald.
De voorziening voor debiteuren - soza wordt tot een bedrag van € 3.000 dynamisch bepaald.
Vorderingen > € 3.000 worden individueel beoordeeld.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies, met uitzondering van de voorziening uitkeringsverplichtingen voormalig personeel.   

De voorziening uitkeringsverplichtingen voormalig personeel betreft de pensioenverplichting ten behoeve van de    wethouders. Deze voorziening is tegen de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. Hierbij zijn de sterftetabellen GBM/GBV 13-18 met rekenrente 0,290% gehanteerd.   

De onderhoudsegalisatievoorzieningen zijn gebaseerd op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud    aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen uiteen zijn gezet.

Vaste schulden
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen.
De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva
Vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Resultaatbepaling
Het resultaat is bepaald door het verschil tussen de opbrengsten en alle hiermee verbonden aan het verslag toe te rekenen kosten.

Het gerealiseerde resultaat wordt afzonderlijk in de balans opgenomen. De bestemming van het resultaat vindt plaats nadat de jaarrekening is vastgesteld.

Borg- en garantstellingen
Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is onder de 'Niet in de balans opgenomen rechten en    verplichtingen' het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen.   

Eigen bijdragen op grond van de WMO
Met betrekking tot de eigen bijdragen die het CAK int en aan de gemeenten afdraagt geldt op basis van
de Kadernota rechtmatigheid 2017 van de commissie BBV het volgende. Gemeenten kunnen op basis van
de overzichten van het CAK wel de aantallen personen, soort en omvang van de zorgverlening beoordelen met de eigen WMO-administratie. Probleempunt is dat door het ontbreken van inkomensgegevens op deze overzichten de informatie over de eigen bijdrage ontoereikend is om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat door de gemeenten geen zekerheden over omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen als gevolg van het niet kunnen vaststellen van de juistheid op persoonsniveau, zoals hiervoor is toegelicht.

BALANS (bedragen x € 1.000)

ACTIVA

31-12-2019

31-12-2018

PASSIVA

31-12-2019

31-12-2018

Vaste activa

Vaste passiva

Immateriële vaste activa

398

1.962

Eigen vermogen

87.103

92.188

- Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

398

1.962

- Algemene reserves

25.749

23.210

- Bestemmingsreserves

60.774

68.758

- Gerealiseerde resultaat

580

220

Materiële vaste activa

49.693

76.235

Voorzieningen

13.867

13.949

- Investeringen met een economisch nut

41.615

69.935

- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

3.815

3.473

- investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de

- Egalisatievoorzieningen

2.088

2.697

  kosten een heffing kan worden geheven

250

261

- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

7.964

7.779

- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

7.828

6.039

Financiële vaste activa

6.868

7.776

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar

178

289

- Onderhandse leningen van:

- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

77

77

  - binnenlandse banken en overige financiële instellingen

28

139

- Leningen aan woningbouwcorporaties

4.044

5.231

- Waarborgsommen

150

150

- Overige langlopende geldleningen

2.570

2.124

- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

177

344

Totaal vaste activa

56.959

85.973

Totaal vaste passiva

101.148

106.426

Vlottende activa

Vlottende passiva

Voorraden

39.795

16.455

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

7.489

7.130

- Overige schulden

7.489

7.130

- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

39.778

16.440

- Voorraad gereed product en handelsgoederen

17

15

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

11.256

12.581

Overlopende passiva

1.547

2.784

- De van de Europese en Nederlandse overheidsorganen ontvangen

- Vorderingen op openbare lichamen

4.915

5.659

  voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek 

- Rekening-courantverhouding met het Rijk

3.179

3.389

  bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende

1.111

2.132

- Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen

1.006

773

  begrotingsjaren

- Overige vorderingen

2.156

2.760

- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende

  begrotingsjaren komen

436

652

Liquide Middelen

409

411

- Banksaldi

409

411

Overlopende activa

1.765

920

- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde

  bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

1.765

920

Totaal vlottende activa

53.225

30.367

Totaal vlottende passiva

9.036

9.914

Totaal generaal

110.184

116.340

Totaal generaal

110.184

116.340

Toelichting op de balans per 31 december 2019   (bedragen  x € 1.000)

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Specificatie immateriële vaste activa

Boekwaarde
per 31-12-2019

Boekwaarde
per 31-12-2018

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

398

1962

Totaal

398

1.962

Verloopoverzicht 

Boekwaarde
 1-1-2019

Investeringen

Desinves-teringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Afwaarderingen

Herrubricering

Boekwaarde        31-12-2019

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

voor een bepaald actief

1.962

151

0

0

0

0

1.715

398

Totaal

1.962

151

0

0

0

0

1.715

398

 Specificatie kosten van onderzoek en ontwikkeling

Werkelijk
besteed t/m 2018

Werkelijk
besteed in 2019

Cumulatief
besteed t/m 2019

Onderzoek en ontwikkeling Aarlesche Erven 

1.715

-1.715

0

Onderzoek en ontwikkeling Steegsche Velden Noord 

247

147

394

Transformatie stationsomgeving 

0

4

4

Totaal

1.962

-1.564

398

Het bedrag van de herrubricering betreft de overheveling van de kosten van onderzoek en ontwikkeling van Arlesche Erven naar voorraden.
In 2019 is door de raad het bestemmingsplan en de grondexploitatie Aarlesche Erven vastgesteld en dus wordt de waarde van de gronden ingebracht in betreffende BIE.
Zie verder onderdeel Bouwgrond in Exploiatatie onder de voorraden.

Materiële vaste activa

Specificatie materiële vaste activa  

31-12-2019

31-12-2018

Overige investeringen met een economisch nut 

41.615

69.935

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding

van de kosten een heffing kan worden geheven 

250

261

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

7.828

6.039

Totaal 

49.693

76.235

De investeringen met een economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Verloopoverzicht overige investeringen met een economisch nut

Boekwaarde 31-12-2018

Investeringen

Desinves-teringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Afwaardering

Herrubricering

Boekwaarde       31-12-2019

Gronden en terreinen

32.611

364

231

0

0

258

27.123

5.363

Woonruimten

1

0

0

0

0

0

0

1

Bedrijfsgebouwen

31.486

923

1.100

1.139

0

6

0

30.164

Grond-, weg- en waterbouw

2.743

0

0

274

0

0

0

2.469

Vervoermiddelen

375

0

0

85

0

0

0

290

Machines, apparaten en installaties

2.013

1.062

0

460

0

0

0

2.615

Overige materiële vaste activa

706

92

0

85

0

0

0

713

Totaal

69.935

2.441

1.331

2.043

0

264

27.123

41.615

NIEGG’s en BIE’s die per 1 januari 2016 uit exploitatie zijn genomen konden zonder afwaardering worden omgezet naar de materiële vaste activa tegen de boekwaarde per 1 januari 2016 (ingangsdatum wijzigingsbesluit BBV van 5 maart 2016). Deze overgangsbepaling heeft een looptijd van 4 jaar. Uiterlijk 31 december 2019 moet een toets plaatsvinden op de marktwaarde tegen de geldende bestemming (marktwaardetoets) van NIEGG’S en BIE’s die per 1 januari 2016 uit exploitatie zijn genomen en zijn overgeboekt naar de materiële vaste activa. Wordt daarbij een duurzame waardevermindering vastgesteld, dan moet dat uiterlijk 31 december 2019 leiden tot een afwaardering van deze gronden. Deze overgangsregeling geldt voor complex 'Steegsche Velden Noord'. In de notitie 'Grondbeleid in begroting en jaarstukken (2019)' heeft de commissie BBV de categorie 'warme gronden' geïntroduceerd. Hieraan is door de commissie een aantal cumulatieve voorwaarden verbonden. De gronden voor de ontwikkeling van complex Steegsche Velden Noord voldoen aan de cumulatieve voorwaarden. Dit betekent dat de gronden per 31-12-2019 blijven gewaardeerd tegen de bestaande boekwaarde en dat afwaardering niet aan de orde is.

De totale inbreng van gronden is als volgt te specificeren:

Steegsche Velden Noord
Per 1 januari 2016 bedroeg de boekwaarde € 1.773.000 en deze is opgenomen onder boekwaarde van de gronden en terreinen. Zie bovenstaande toelichting: de gronden voldoen aan de cumulatieve criteria voor 'warme gronden' en zijn bestemd voor gemeentelijke gebiedsontwikkeling. Mutaties op deze boekwaarde worden (maximaal 5 jaar) verantwoord onder immateriële vaste activa. Het streven is om voor Steegsche Velden Noord in het jaar 2021 een grondexploitatiecomplex inclusief een grondexploitatie vast te stellen.

Herrubricering betreft overgang van gronden vanuit de materiële vaste activa naar voorraden.
In 2019 is door de raad het bestemmingsplan en de grondexploitatie  Aarlesche Erven vastgesteld en dus wordt de waarde van de gronden ingebracht in betreffende BIE.
Zie verder onderdeel Bouwgrond in Exploiatatie onder de voorraden.

Belangrijke investeringen met een economisch nut 

Beschikbaar
gesteld krediet

Werkelijk besteed
in 2019

Cumulatief
besteed t/m 2019

Aankoop gronden project De Vleut

342

342

342

Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen 2e tranche

177

169

169

Klimaattechnische revitalisering gemeentehuis

693

693

693

Automatiseringsprojecten 

1.358

1.036

1.240

TOTAAL 

2.570

2.240

2.444

Specificatie desinvesteringen met een economisch nut:

- verkoop schoolwoningen aan de Zweefheuvel/Wildheuvel

1.100

- verkoop perceel grond aan de Klaverhoekseweg

231

1.331

Specificatie afwaarderingen met een economisch nut:

- uitbreiding inrichting Wilhelminaschool Emmalaan 25

6

- afwaardering gronden project De Vleut van agrarische

  waarde naar natuurwaarde

258

264

De investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Verloopoverzicht investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Boekwaarde
31-12-2018

Investeringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Boekwaarde
31-12-2019

Grond-, weg- en waterbouw

0

826

0

826

0

Overige materiële vaste activa 

261

0

11

0

250

Totaal 

261

826

11

826

250

De bijdragen van derden betreft de rioolheffing.

Specificatie investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Beschikbaar gesteld krediet

Werkelijk besteed in 2019

Cumulatief besteed t/m 2019

Riolering H Hartstraat - Leeuwerikstraat

500

207

207

Reconstructie Secr. Janssenstraat e.o.

520

40

423

Afkoppelen riolering W de Zwijgerweg

107

107

107

Herstel rioolontvangstputten de Wilg

15

4

8

Nieuw afsluiterput Trekzaag

57

51

58

Rioolrenovatie Breeven en Batadorp

375

126

126

Rioolrenovatoe Hoge Akker

330

100

100

Herstel riolering Kantonnier/Wilhelminapark

300

191

310

Totaal 

2.204

826

1.339

Verloopoverzicht investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

Boekwaarde
31-12-2018

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Boekwaarde     31-12-2019

Grond-, weg- en waterbouw tot en met 2016

448

0

0

42

0

406

Overige materiële vaste activa tot en met 2016 

11

0

0

4

0

7

Grond-, weg- en waterbouw vanaf 2017 

5.380

2.963

0

76

1.197

7.070

Machines, apparaten en installaties vanaf 2017 

200

145

0

0

0

345

Totaal 

6.039

3.108

0

122

1.197

7.828

De investering in de openbare ruimte met maatschappelijk nut is een rechtstreeks gevolg van een wijziging in het BBV (Besluit Begroting Verantwoording).
Deze wijziging houdt in dat alle investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut moeten worden geactiveerd. Voorheen bestond de mogelijkheid om deze investeringen rechtstreeks ten laste van de reserve te brengen.

Belangrijke investeringen 

Beschikbaar
gesteld krediet

Werkelijk besteed
in 2019

Cumulatief
besteed t/m 2019

Slowlane Bataweg/De Dieze

2.055

897

1.926

Infrastructuur De Vleut

2.304

1.126

2.328

Reconstructie H Hartstraat-Leeuwerikstraat

350

132

132

Brug Ekkersweijer

110

105

105

Openbare verlichting 2018  

825

98

753

Totaal 

5.644

2.358

5.244

Het restant van de investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut bestaat uit de reconstructie van diverse wegen waaronder de Hooiweg, Trompstraat, Mosselaarweg/Driehoekweg en Margrietlaan. Verder is er geïnvesteerd in het vervangen van de verkeersregelinstallaties aan de Eindhovenseweg/Ploegstraat en de Mecklenburgweg/Ringweg.
Ook is er geïnvesteerd in plantsoenen in diverse wijken en bomen in het buitengebied.

De bijdragen van derden bestaat uit een bijdrage van het SRE voor de aanleg van de slowlane van € 897.122. Daarnaast is van  de provincie Noord-Brabant voor de realisatie van een rotonde aan de Bataweg/De Dieze als onderdeel van de aanleg van de slowlane een bijdrage ontvangen van € 176.042.
Voor de realisatie van de infrastructuur De Vleut is een bijdrage van het SRE ontvangen van € 123.770.

Financiële vaste activa

Verloopoverzicht

Boekwaarde
31-12-2018

Investeringen

Desinvesteringen

Aflossingen

Boekwaarde
31-12-2019

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 

77

0

0

0

77

Leningen aan woningbouwcorporaties 

5.231

0

0

1.187

4.044

Overige langlopende geldleningen 

2.124

759

0

313

2.570

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar

344

0

0

167

177

Totaal 

7.776

759

0

1.667

6.868

De deelnemingen betreffen aandelen in Brainport BV en aandelen NV BNG.
De investeringen in overige langlopende geldleningen bestaan uitsluitend uit verstrekte leningen zonnepanelenproject.

Vlottende Activa
Voorraden

 Specificatie

Boekwaarde
31-12-2018

Boekwaarde
31-12-2019

Grond- en hulpstoffen, gespecificeerd naar:

 - strategische gronden (MVA)

0

0

 - voorziening afwaardering boekwaarden

0

0

0

0

 - niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG)

0

0

 - voorziening geraamde verliezen

0

0

0

0

Onderhanden werk gespecificeerd naar:

 - Bouwgrond in exploitatie (BIE)

34.488

59.807

 - Voorziening geraamde verliezen

-18.048

-20.029

16.440

39.778

Voorraad gereed product en handelsgoederen

15

17

Vooruitbetalingen

0

0

Totaal

16.455

39.795

Bouwgrond in exploitatie (BIE)

Verloopoverzicht

Boekwaarde
31-12-2018

Voorziening
31-12-2018

Balanswaarde 
31-12-2018

Investeringen
incl. oprenting

Opbrengsten

Winstuitname

Boekwaarde
31-12-2019

Voorziening
31-12-2019

Balanswaarde
31-12-2019

Schutboom

-68

0

-68

84

0

0

16

-16

0

Broekstraat

-198

0

-198

166

0

32

0

0

0

Molenstraat

53

-537

-484

370

0

0

423

-443

-20

Dijkstraten

25.593

-10.958

14.635

1.686

5.222

0

22.057

-10.384

11.673

Steegsche Velden Oost fase A

4.020

-2.627

1.393

431

1.442

0

3.009

-2.330

679

Centrumplan

5.088

-3.926

1.162

56

470

0

4.674

-3.794

880

Aarlesche Erven

0

0

0

29.628

0

0

29.628

-3.062

26.566

Totaal

34.488

-18.048

16.440

32.421

7.134

32

59.807

-20.029

39.778

Onderstaande tabel is een prospectie van de nog te maken kosten en opbrengsten van de bovenstaande BIE's:

Nog te maken kosten (nominaal)

52.441

Kostenstijging

5.263

Rente

0

Nog te maken kosten (eindwaarde)

57.704

Nog te maken opbrengsten (nominaal)

91.532

Opbrengstenstijging

3.085

Nog te maken opbrengsten (eindwaarde)

94.617

Nadelig resultaat (eindwaarde)

-22.894

Nadelig resultaat (NCW)

-20.029

Geactualiseerde grondexploitatie - gehanteerde parameters:

- Rente (conform BBV)

0% per jaar

- Kostenstijging: 2020 en volgende jaren

2,00% per jaar

- Opbrengstenstijging: 2021 en volgende jaren

2,00% per jaar

- Disconteringsvoet (conform BBV)

2,00% per jaar

De waardering van de bouwgronden in exploitatie (BIE) per 31 december 2019 is gebaseerd op de geactualiseerde grondexploitaties per 1 januari 2020 en de uitkomsten van de door de gemeente uitgevoerde risicoanalyses. Dit betreft de beste inschatting op dit moment die omgeven is door de nodige risico's, aannames en veronderstellingen die periodiek (jaarlijks) worden herzien. Deze periodieke herziening kan - mede gezien de afhankelijkheid van de marktomstandigheden - leiden tot een aangepaste waardering van de gronden in exploitatie en de hiermee samenhangende voorziening voor verlieslatende grondexploitaties.

Schutboom (afgesloten per 31-12-2109)
Plan Schutboom is voltooid. Alle bouwkavels zijn in 2018 al verkocht en het woonrijp maken van de openbare ruimte is in 2019 afgerond. Per 31-12-2019 is de grondexploitatie dan ook afgesloten met een verlies van € 16.300 (€ 0 geprognosticeerd in 2018). Dit is het gevolg van hogere plankosten dan geraamd. Voor dit negatieve resultaat is een voorziening getroffen. De in het verleden genomen winst op dit project bedraagt € 3.122.246. Er is nog een klein budget beschikbaar (buiten de grex) voor enkele nazorg-werkzaamheden aan de openbare ruimte voordat het wordt overgedragen aan Beheer.

Broekstraat (afgesloten per 31-12-2019)
Plan Broekstraat is voltooid. Alle bouwkavels zijn in 2018 al verkocht en het woonrijp maken van de openbare ruimte is in 2019 afgerond. De kosten voor het woonrijp maken vielen lager uit dan verwacht. Per 31-12-2019 is de grondexploitatie dan ook afgesloten met een winst van € 32.200. De in het verleden genomen winst op dit project bedraagt € 1.551.311. Daarmee komt de totale genomen winst op een bedrag van €1.584.160. Er is nog een klein budget beschikbaar (buiten de grex) voor enkele nazorg-werkzaamheden aan de openbare ruimte voordat het wordt overgedragen aan Beheer.

Molenstraat
In 2019 is de Molenstraat als ontsluitingsweg grotendeels woonrijp gemaakt. Er zijn in 2019 geen kavels uitgegeven. Er resteren nog twee vrije kavels die kunnen worden uitgegeven nadat er duidelijkheid is in het geschil tussen een particulier en Prorail, maar ook over een eigendomsgeschil tussen deze particulier en de gemeente. Aan het bouw- en woonrijp maken van deze kavels en aan het woonrijp maken van de Molenstraat zijn nog enkele kosten verbonden, maar het merendeel van de kosten is reeds gemaakt. De verwachte einddatum is 31-12-2022, uitgaande van de lopende juridische procedure. In de geactualiseerde grondexploitatie wordt een nadelig netto contante waarde saldo per 1-1-2020 geraamd van € 443.729 (dit was € 537.105 per 1-1-2019), waarvoor conform de BBV een voorziening is gevormd. De voorziening voor dit project dan ook afgenomen met € 93.377.

Dijkstraten
In plan Dijkstraten zijn in 2019 81 kavels verkocht. Het plan is verdeeld in 5 fasen, waarvan fase 1 en 2 inmiddels gereed zijn. Het plan heeft nog een looptijd tot en met 2025. In de geactualiseerde grondexploitatie wordt een nadelig saldo geraamd van € 10.383.398 (NCW per 1-1-2020). Conform BBV is hiervoor een voorziening getroffen.

Steegsche Velden Oost fase A
In plan Steegsche Velden Oost fase A zijn in 2019 14 kavels verkocht. Het plan is nagenoeg helemaal bouwrijp gemaakt. Er moeten nog 16 kavels worden verkocht. Een deel van deze kavels wordt omgezet van vrijstaande woningen naar 2^1kap woningen. Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Dit heeft tot gevolg dat de looptijd van het project is verlengd met 1 jaar (tot en met 2022).  Daarnaast worden nog kosten geraamd voor het woonrijp maken. In de geactualiseerde grondexploitatie wordt een nadelig saldo geraamd van € 2.329.516 (NCW per 1-1-2020). Conform BBV is hiervoor een voorziening getroffen.

Centrumplan
In 2019 is grond uitgegeven voor de realisatie van een horecagelegenheid, commerciële ruimte en maximaal 12 appartementen (ontwikkelvlek 1). De uitgifte van ontwikkelvek 2 is later in de tijd gefaseerd (2023). Na realisatie van de opstalontwikkeling kan het resterende gebied woonrijp worden gemaakt (2025/2026). Door een vertraging in de uitgifte is de looptijd van het pan verlengd met 4 jaar (tot en met 2026). In de geactualiseerde grondexploitatie wordt een nadelig saldo geraamd van € 3.793.524 (NCW per 1-1-2020). Conform BBV is hiervoor een voorziening getroffen.

Aarlesche Erven
De grondexploitatie voor plan Aarlesche Erven is door de raad op 17-6-2019 vastgesteld (gelijktijdig met het bestemmingsplan). Met ingang van 2019 kwalificeert het plan daarom als BIE. In het plan is het volgende programma opgenomen: 880 woningen, een school en een collectieve pluk/fruittuin. Volgens planning starten de werkzaamheden voor het bouwrijp maken in 2020. De eerste uitgifte van gronden is gepland voor 2021. Het plan heeft een looptijd tot en met 2031. In de geactualiseerde grondexploitatie wordt een nadelig saldo geraamd van € 3.062.408 (NCW per 1-1-2020). Conform BBV is hiervoor een voorziening getroffen.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Verloopoverzicht   

Nominale
waarde

Voorziening
oninbaarheid

Boekwaarde
31-12-2019

Boekwaarde
31-12-2018

Vorderingen op openbare lichamen

4.915

0

4.915

5.659

Rekening-courant verhoudingen met het Rijk

3.179

0

3.179

3.389

Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen

1.006

0

1.006

773

Overige vorderingen:

Debiteuren

1.964

324

1.640

1.162

Kosten verhaal derden

0

0

0

662

Overige

516

0

516

936

Totaal 

11.580

324

11.256

12.581

Vorderingen op openbare lichamen
Dit betreft met name de afwikkeling van het BTW compensatiefonds 2019 voor € 4.642.215.

Rekening-courant verhoudingen met het Rijk
De Wet Schatkistbankieren verplicht openbare lichamen om hun overtollige middelen aan te houden in ’s Rijks schatkist (met uitzondering van een drempelbedrag).
Het drempelbedrag voor gemeente Best bedraagt in 2019 € 489.000 (gemiddeld per kwartaal).

De gemeente Best heeft gemiddeld per kwartaal de volgende bedragen op dagbasis buiten ‘s Rijks schatkist gehouden:

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten schatkist Rijk aangehouden middelen 

411

430

428

412

Ruimte onder het drempelbedrag 

78

59

61

77

Overschrijding van het drempelbedrag 

0

0

0

0

Specificatie debiteuren

Nominale
waarde

Voorziening
oninbaarheid

Boekwaarde
31-12-2019

Boekwaarde
31-12-2018

Debiteuren Sociale Zaken

1.019

278

741

528

Debiteuren overige

945

46

899

634

Totaal

1.964

324

1.640

1.162

Het saldo van kosten verhaal derden van € 684.393 per 31-12-2019 is overgeheveld naar overlopende activa.
Het betreft verhaal in het kader van faciliterend grondbeleid.  Conform de stellige uitspraak in de notitie grondbeleid 2019 zijn deze verhaalbare kosten geherrubriceerd.

Overlopende activa

Specificatie overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde 
bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

Boekwaarde
31-12-2019

Boekwaarde
31-12-2018

 - Vooruitbetaalde bijdrage Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant

337

326

 - Vooruitbetaalde bijdrage GGD

132

0

 - Vooruitbetaalde automatiseringskosten

354

284

 - Kosten verhaal derden

684

0

 - Overige

258

310

Totaal 

1.765

920

Passiva

Vaste Passiva

Eigen Vermogen

Verloopoverzicht reserves

Boekwaarde         31-12-2018

Toevoeging

Onttrekking

Bestemming resultaat vorig boekjaar

Vermindering ter dekking van afschrijvingen

Boekwaarde       31-12-2019

Algemene reserves

Vrije algemene reserve

23.210

4.521

2.847

865

0

25.749

Totaal algemene reserves

23.210

4.521

2.847

865

0

25.749

Bestemmingsreserves

Egalisatiereserve afvalverwijdering

690

0

11

-645

0

34

Algemeen culturele reserve

271

0

124

0

0

147

Reserve sociaal domein

1.115

0

114

0

0

1.001

Reserve gevolgen reorganisatie

306

0

52

0

0

254

Reserve ICT

1.562

475

412

0

0

1.625

Reserve buitensportaccommodatie

1.596

150

109

0

0

1.637

Reserve wegbeheer

16.783

465

3.757

0

0

13.491

Reserve speelelementen

673

50

0

0

0

723

Reserve groen

1.703

100

186

0

0

1.617

Risicoreserve grondexploitaties

21.839

32

5.352

0

0

16.519

Dekkingsreserves

22.220

4.106

1.502

0

1.098

23.726

Totaal bestemmingsreserves

68.758

5.378

11.619

-645

1.098

60.774

Totaal reserves

91.968

9.899

14.466

220

1.098

86.523

In onderstaand overzicht wordt per reserve het doel van de reserve beschreven.

 Reserve  

Doel van de reserve 

 Status reserve
per 31-12-2019

Algemene reserves

Vrije algemene reserve

Algemeen dekkingsmiddel voor incidentele uitgaven

gehandhaafd

Bestemmingsreserves

Egalisatiereserve afvalverwijdering

Ongewenste schommelingen opvangen in het tarief afvalstoffenheffing

gehandhaafd

Algemeen culturele reserve

Aankoop kunst, wijkaankleding in openbare ruimte en subsidiëring incidentele culturele activiteiten

gehandhaafd

Reserve sociaal domein

Opvangen van risico's binnen het sociaal domein

gehandhaafd

Reserve gevolgen reorganisatie

Afzonderen financiële gevolgen van reorganisatie; dekking garantiesalarissen

gehandhaafd

Reserve ICT

Tegengaan van schommelingen in de raming van baten en lasten vanwege investeringen in hardware/software

gehandhaafd

Reserve buitensportaccommodatie

In stand houden, vervangen en renoveren van buitensportaccommodaties

gehandhaafd

Reserve wegbeheer

Opvangen van fluctuaties in exploitatiekosten met betrekking tot wegbeheer

gehandhaafd

Reserve speelelementen

Opvangen van fluctuaties in exploitatiekosten met betrekking tot speelelementen

gehandhaafd

Reserve groen

Opvangen van fluctuaties in exploitatiekosten met betrekking tot vervanging openbaar groen

gehandhaafd

Risicoreserve grondexploitaties

Weerstandsvermogen waarmee risico's in de grondexloitaties worden afgedekt

gehandhaafd

Dekkingsreserves 

Het activeren van investeringen die worden gedekt uit een reserve, waarvoor dat verplicht is op grond van het BBV. Lasten van de investering worden op deze wijze over de verwachte levensduur verspreid

gehandhaafd

Belangrijkste mutaties per reserve  

Mutatie  

Bedrag  

Omschrijving mutatie  

Vrije algemene reserve

Toevoeging:

865

storting vanuit saldo 2018

2.914

storting ten laste van de risicoreserve grondexploitaties

1.100

storting overschot dekkingsreserve schoolwoningen 

Onttrekking:

1.638

onttrekking overheveling van 2018 naar 2019 3e financiële rapportage 2018 

720

onttrekking vrijval middelen grondexploitatie

786

onttrekking ten gunste van voorziening uitkeringsverplichting voormalig personeel

1.239

onttrekking ten gunste van de risicoreserve grondexploitaties  

Egalisatiereserve afvalverwijdering

Onttrekking:

645

onttrekking vanuit saldo 2018

Reserve sociaal domein

Onttrekking:

68

onttrekking tijdelijke uitbreiding gemeentewinkel 

Reserve gevolgen reorganisatie

Onttrekking:

52

uitkering garantiesalarissen 

Reserve ICT

Toevoeging:

475

storting ten laste van exploitatie 

Onttrekking:

412

onttrekking ten behoeve van de verbetering van de automatisering 

Reserve buitensportaccommodatie

Toevoeging:

150

storting ten laste van exploitatie 

Reserve wegbeheer

Toevoeging:

465

storting ten laste van exploitatie 

Onttrekking:

3.757

onttrekking reconstructie diverse wegen ten gunste van dekkingsreserve wegbeheer

Reserve speelelementen

Toevoeging:

50

storting ten laste van exploitatie 

Reserve groen

Toevoeging:

100

storting ten laste van exploitatie 

Onttrekking:

186

onttrekking diverse groenprojecten ten gunste van dekkingsreserve groen 

Risicoreserve grondexploitaties

Onttrekking:

2.914

onttrekking ten gunste van de vrije algemene reserve 

1.981

onttrekking ten gunste van de voorzieningen toekomstige verliezen bouwgrondexploitatie

458

onttrekking ten gunste van de exploitatie; bijdrage in nadelig saldo bouwgrondexploitaie

Dekkingsreserves

Toevoeging:

3.757

storting in dekkingsreserve wegbeheer ten laste van reserve wegbeheer

Onttrekking:

1.100

onttrekking t.g.v. vrije algemene reserve; overschot dekkingsreserve schoolwoningen

186

storting in dekkingsreserve groen ten laste van reserve groen 

1.098

afschrijvingen op activa 2019 

 Verloopoverzicht  

Boekwaarde 31-12-2018

Toevoeging 

Vrijval 

Onttrekking

Boekwaarde 31-12-2019

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

Voorziening uitkeringsverplichtingen voormalig personeel

3.473

615

273

0

3.815

Egalisatievoorzieningen

Voorziening gemeentelijke gebouwen 

2.697

314

923

0

2.088

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

Voorziening rioolbeheer

7.779

1.011

826

0

7.964

Totaal

13.949

1.940

2.022

0

13.867

Doel van de voorzieningen

Voorzieningen voor verplichtingen,verliezen en risico's

Voorziening uitkeringsverplichtingen

Opvangen van fluctuaties in uitkeringsverplichtingen voormalig personeel

voormalig personeel

Dekking uitkeringen aan gewezen burgemeesters/wethouders

Egalisatievoorzienigen

Voorziening gemeentelijke gebouwen

Opvangen van fluctuaties in onderhoud van de gemeentelijke gebouwen

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

Voorziening rioolbeheer 

Betreft spaardeel voor vervangingsinvesteringen; opvangen fluctuaties in exploitatiekosten met betrekking tot rioolbeheer

Belangrijke mutaties

Bedrag

Omschrijving mutatie

Voorziening uitkeringsverplichtingen

Toevoeging:

615

verhoging bijstorting

voormalig personeel

Onttrekking:

273

uitkeringen aan gewezen wethouders en burgemeester

Voorziening gemeentelijke gebouwen

Toevoeging:

314

storting ten laste van de exploitatie

Onttrekking:

815

vervanging klimaatinstallatie en gevelbekleding gemeentehuis

Voorziening rioolbeheer

Toevoeging:

1.011

storting ten laste van de exploitatie

Onttrekking:

207

riolering H Hartstraat - Leeuwerikstraat

126

riolering Breeven en Batadorp

100

riolering Hoge Akker

107

afkoppelen riolering W de Zwijgerweg

191

riolering Kantonier/Wilhelminapark

Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar

 Verloopoverzicht

Boekwaarde 31-12-2018

Vermeerdering

Aflossingen 

Boekwaarde 31-12-2019

Onderhandse leningen

139

0

111

28

Waarborgsommen

150

0

0

150

Totaal 

289

0

111

178

De totale rentelast voor het jaar 2019 met betrekking tot de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar bedraagt € 1.330.

Vlottende passiva

Specificatie

Boekwaarde 31-12-2019

Boekwaarde 31-12-2018

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

7.489

7.130

Overlopende passiva

1.547

2.784

Totaal 

9.036

9.914

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Specificatie netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Boekwaarde 
31-12-2019

Boekwaarde
31-12-2018

Crediteuren jeugd 

210

439

Crediteuren wmo 

430

0

Crediteuren overige 

2.967

2.228

Nog te betalen aan zorgaanbieders jeugd en wmo

1.839

2.308

Nog te betalen leenbijstand zelfstandigen 

250

0

BTW

14

329

Nog te betalen salarissen personeel

0

845

Nog te betalen kosten

1.779

976

Nog te betalen vennootschapsbelasing

0

5

Totaal

7.489

7.130

Het saldo van crediteuren wmo is per 31-12-2019 overgeheveld van overlopende passiva naar netto-vlottende schulden.

Overlopende passiva

 Specificatie overlopende passiva

Boekwaarde 31-12-2019

Boekwaarde 31-12-2018

De van de Europese en Nederlandse overheidsorganen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

1.111

2.132

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen 

436

652

Totaal

1.547

2.784

Verloopoverzicht van de van de Europese en Nederlandse overheidsorganen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

Boekwaarde 31-12-2018

Toevoegingen

Vrijgevallen bedragen

Boekwaarde 31-12-2019

Vooruitontvangen subsidie Slowlane

1.026

0

897

129

Vooruitontvangen subsidie BOR-locaties 

916

0

0

916

Vooruitontvangen subsidie De Vleut

124

0

124

0

Vooruitontvangen subsidie geluidssanerin

61

0

0

61

Vooruitontvangen subsidie onderwijs achterstanden belei

5

0

0

5

Totaal

2.132

0

1.021

1.111

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Hieronder zijn de borgstellings- / gemeentegarantieverplichtingen opgenomen per 31 december 2019. Voor zover zich mutaties hebben voorgedaan buiten de reguliere aflossingen worden deze toegelicht.

Het saldo van de niet uit de balans blijkende waarborgen en gemeentegaranties kan als volgt worden gespecificeerd:

A. Rechtstreekse borgstellingen door de gemeente Best*

Bedragen x € 1.000  

Oorspronk. bedrag

Restantbedrag 31-12-2018

Aflossing

Restantbedrag
31-12-2019

% Borgstelling  

Waarborg 31-12-2018

Waarborg 31-12-2019

Stichting Archipel (Kanidas)

3.720

2.345

140

2.205

100 %

2.345

2.205

HVO / Dellta Lloyd, tbv div medewerkers

342

310

0

310

100 %

310

310

Mixed Hockey Club Best

125

57

12

45

100 %

57

45

Stichting Abocuna

300

275

12

263

100 %

275

263

Totaal rechtstreekse borgstellingen:

4.487

2.987

164

2.823

2.987

2.823

B. Achtervangborgstellingen Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)*

Bedragen x € 1.000  

Oorspronk. bedrag

Restantbedrag 31-12-2018

Aflossing  

Restantbedrag 31-12-2019

% Borgstelling

Waarborg 31-12-2018

Waarborg 31-12-2019

Woonbedrijf (WSW43520)

14.000

8.487

919

7.568

*

8.487

7.568

Woonstichting 'Thuis (WSW26851)

10.243

2.926

664

2.262

*

2.926

2.262

Woonstichting 'Thuis (WSW34847)

3.329

2.575

74

2.501

*

2.575

2.501

Woonstichting 'Thuis (WSW37969)

5.033

3.670

144

3.526

*

3.670

3.526

Woonstichting 'Thuis (WSW38025)

4.000

4.000

0

4.000

*

4.000

4.000

Woonstichting 'Thuis (WSW42359)

10.000

10.000

0

10.000

*

10.000

10.000

Woonstichting 'Thuis (WSW42360)

10.000

10.000

0

10.000

*

10.000

10.000

Woonstichting 'Thuis (WSW47587)

5.000

1.000

-4.000

5.000

*

1.000

5.000

Woonstichting 'Thuis (WSW47588)

5.000

1.000

1.000

0

*

1.000

0

Woonzorg Nederland (WSW42482)

2.443

1.661

97

1.564

*

1.661

1.564

Totaal achtervangborgstellingen WSW

69.048

45.319

-1.102

46.421

45.319

46.421

* Toelichting achtervangborgstellingen WSW:

Bij achtervangborgstellingen via het WSW worden de schulden allereerst verhaald op de activa van de woningcorporatie die in de problemen gekomen is. Daarna wordt een aanspraak gedaan op de buffers van het WSW. Deze buffers worden door de erkende kredietwaardigheidsbeoordelaars Moody's en S&P als uitstekend gekwalificeerd. Dit blijkt uit de hoogst mogelijke kredietwaardigheidsbeoordeling die het WSW heeft gehad (AAA). Vanwege aanspraken op het borgstellingsvermogen in 2018 (voor het eerst in de geschiedenis van het WSW, is het WSW met een onderzoek gestart, zodat op basis daarvan de robuuste borgstelling voor de toekomst behouden kan blijven.

C. Achtervangborgstelling in het kader van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)*

Bedragen x € 1.000  

Oorspronk. bedrag

Restantbedrag 31-12-2018

Aflossing  

Restantbedrag 31-12-2019

% Borgstelling

Waarborg 31-12-2018

Waarborg 31-12-2019

Borgstellingen NHG t/m 2010, aandee Best

niet bekend

135.000

nog niet bekend

info juli 2020**

*

135.000

info juli 2020**

* Toelichting achtervangborgstellingen NHG:

Tot en met 2010 was de gemeente tezamen met het rijk risicodrager bij verstrekkingen in het kader van de Nationale Hypotheek Garantie. Vanaf 2011 fungeert alleen het rijk als risicodrager. De achtervangconstructie die van toepassing is voor de gemeente Best (dus over het saldo leningen t/m 2010) werkt als volgt: allereerst worden schulden verhaald op de bezittingen van de schuldenaar en/of via een betalingsregeling. Als dit geen soelaas biedt, dan worden de buffers van de NHG aangesproken. Als de buffers van de NHG dalen onder een bepaald niveau zijn gemeente en het Rijk (ieder voor 50%) verplicht om renteloze leningen te verstrekken aan de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, die deze regeling uitvoert. De kans dat een beroep gedaan wordt op een gemeentelijke achtervang wordt minimaal geacht. De buffers van de stichting WEW worden door erkend kredietwaardigheidsbeoordelaars Moody's en Fitch voldoende geacht om de risico's op te vangen.

** De informatie over het saldo per 31-12-2019 komt in juli 2020 beschikbaar.

Eigen bijdrage op grond van de WMO

Bij het gebruikmaken van een voorziening, hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de WMO een (mogelijke) bijdrage van de aanvrager verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. De informatie van het CAK (om privacyredenen beperkt) is ontoereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen op grond van de WMO geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat gemeenten geen zekerheden omtrent de omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen verkrijgen.

Overige verplichtingen

Er zijn binnen de gemeente geen belangrijke en/of politiek-gevoelige financiële verplichtingen aanwezig. De gemeente heeft inspannings- en resultaatverplichtingen op zich genomen voor het opleveren van percelen voor 930 woningen. Deze verplichting is verwerkt in de planopzet en risico-analyse voor het plan Aarlesche Erven.

Financiële gevolgen van mogelijk juridische geschillen worden meegenomen in de actualisatie van de risico’s die benodigd zijn voor de berekening van het weerstandsvermogen.

Het COVID-19 virus
Het COVIV-19 (Corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019, maar wel voor naar verwachting veel beleidsterreinen van onze begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen. We monitoren onze risico's en die van onze partners voortdurend. Onze organisatie loopt geen risico voor de continuïteit. We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren.

 

 

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/30/2020 09:37:39 met de export van 05/30/2020 09:36:39