Jaarverslag 2019

Jaarrekening

Resultaat en toelichting

Resultaat en toelichting

Het overzicht van baten en lasten per programma en resultaatgebied is opgenomen in het jaarverslag onder de betreffende programma's. De analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening (realisatie) is opgenomen in de programmaverantwoording bij het betreffende resultaatgebied onder het kopje ‘Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2019 en realisatie 2019’. Deze analyse maakt onderdeel uit van de jaarstukken.

Toelichting resultaat

 

Bedragen in euro’s (- = nadelig)

Begrotingssaldo bij vaststelling op 12 november 2018 excl. 1e wijziging 

553.907

Vastgestelde begrotingswijzigingen (W1 t/m W7)

-322.640

Vastgestelde wijzigingen conform 1e t/m 3e financiële rapportage

-38.457

Overhevelingen van 2019 naar 2020 conform 3e financiële rapportage (W8)

1.765.326

Te verwachten batig saldo 2019

1.958.136

Mutaties op hoofdlijnen na de 3e financiele rapportage:

Extra storting in voorziening uitkeringsverplichtingen voormalig personeel

-615.000

Hogere uitgaven voor onderhoud wegen 

-141.000

Lagere toerekening apparaatskosten aan investeringen

-194.000

Hogere uitgaven voor straatverlichting - elektriciteitskosten inclusief afrek. 2018

-79.000

Hogere uitgaven voor onderhoud plantsoenen/bomen

-185.000

Afgewikkelde complexen incl lagere opbrengst verkoop grond

-125.000

Lager verstrekte subsidie voorschoolse voorzieningen (incl afrek. 2018)

137.000

Hogere uitgaven Kermis

-80.000

Onderhoud speelelementen

-66.000

Lagere uitgaven voor scholing en activering

121.000

Lagere uitgaven voor minimabeleid

82.000

Specialistische jeugdhulp 

422.000

Hogere uitgaven van afvalverwijdering en -verwerking

-949.000

Hogere uitgaven voor riolering  

-233.000

Bestemmingsplannen

-78.000

Kostenverhaal derden

-141.000

Grondexploitaties (lagere toerekening apparaatskosten)

-167.000

Hogere legesopbrengsten omgevingsvergunningen

387.000

Ontvangen dividend Wsd      

147.000

Lagere opbrengst onroerende-zaakbelastingen

-95.000

Hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds

372.000

Niet besteed budget voor onvoorziene uitgaven

51.000

Saldo compensabele/niet compensabele btw

-97.000

Hogere uitgaven voor automatiseringskosten 

-199.000

Hogere uitgaven voor gemeentewerf

-60.000

Voordelig saldo personeelslasten                           

61.000

Overige verschillen (< 50.000)  

-85.802

Totaal mutaties

-1.809.802

Subtotaal resultaat (bedrijfseconomisch)

148.334

Overlopende posten waaraan in 2020 een bestemming wordt gegeven: 

Sociaal cultureel fonds

704

Veiligheidsproject wijkaanpak Wilhelminadorp

35.607

Archeologie en monumentenzorg

16.000

Combinatiefunctionarissen

59.000

Voorlichtingsprogramma evenementenorganisatoren

26.000

Preventief jeugdbeleid (combinatiefunctionaris)

28.500

Transitievisie warmte

202.201

Transitievisie wijkaanpak

9.997

Transitievisie energieloketten

25.132

Landschapsfonds (storting groenfonds Dijkstraten)

29.411

432.552

Batig rekening resultaat

580.886

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/30/2020 09:37:39 met de export van 05/30/2020 09:36:39