Jaarverslag 2019

Jaarrekening

Wet normering topinkomens

Wet normering topinkomens

Dit betreft in de gemeente Best de volgende functionarissen:

Gegevens 2019

bedragen x € 1

Naam

M Baijens

C Noordman

Functiegegevens

griffier

gem secretaris

Aanvang en einde functievervulling in 2019

01-01/31-12

01-01/31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

Dienstbetrekking?

JA

JA

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

85.180

114.130

Beloningen betaalbaar op termijn

14.958

19.570

Bezoldiging

100.138

133.700

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

194.000

194.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

nvt

nvt

Totale bezoldiging

100.138

133.700

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

nvt

nvt

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

nvt

nvt

Gegevens 2018

Naam

M Baijens

C Noordman

Functiegegevens

griffier

gem secretaris

Aanvang en einde functievervulling in 2018

01-01/31-12

01-01/31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

83.965

112.044

Beloningen betaalbaar op termijn

13.653

17.914

Subtotaal

97.618

129.958

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

189.000

189.000

Totale bezoldiging

97.618

129.958

 

bedragen x € 1

M Mesdag

Functiegegevens

interim griffier

Kalenderjaar

2018

2017

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde)

01-01/30-11

01-12/31-12

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar

11

1

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief in het kalenderjaar

182

176

Maxima op basis van de normbedragen per maand

241.100

24.500

Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 

265.600

[aantal gewerkte uren x maximum uurtarief, als dit is overschreden]

Bezoldiging

Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief?

ja

Bezoldiging in de betreffende periode

68.081

6.181

Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

74.262

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

nvt

Totale bezoldiging, exclusief BTW

74.262

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

nvt

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

nvt

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband
In het jaar 2019 zijn geen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband gedaan aan
topfunctionarissen binnen de gemeente Best. Aan overige medewerkers zijn geen uitkeringen wegens
beëindiging dienstverband gedaan welke de WNT norm voor 2019 overschrijden.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/30/2020 09:37:39 met de export van 05/30/2020 09:36:39