Jaarverslag 2019

Jaarrekening

Overzicht baten en lasten per taakveld

Overzicht baten en lasten per taakveld

 

Overzicht baten en lasten per taakveld 2019

Som van Lasten realisatie

Som van Baten realisatie

Som van Saldo

0 - Bestuur en ondersteuning

24.507.715,10

-62.489.825,26

-37.982.110,16

01 - Bestuur

2.864.928,98

-400.628,66

2.464.300,32

010 - Mutaties reserves

9.950.436,79

-15.615.670,36

-5.665.233,57

011 - Resultaat vd rekening baten en lasten

1.730.539,31

0,00

1.730.539,31

02 - Burgerzaken

608.778,59

-388.392,18

220.386,41

04 - Overhead

8.711.638,64

-136.638,65

8.574.999,99

05 - Treasury

34.401,32

-624.973,13

-590.571,81

061 - OZB woningen

319.333,56

-3.408.175,00

-3.088.841,44

062 - OZB niet-woningen

0,00

-1.942.334,00

-1.942.334,00

064 - Belastingen overig

169.131,14

-190.844,81

-21.713,67

07 - Alg.uitkering en ov.uitk.Gemeentefonds

4.808,00

-38.758.918,75

-38.754.110,75

08 - Overige baten en lasten

115.415,77

-1.023.249,72

-907.833,95

09 - Vennootschapsbelasting (VPB)

-1.697,00

0,00

-1.697,00

1 - Veiligheid

2.483.062,04

-248.128,70

2.234.933,34

11 - Crisisbeheersing en brandweer

1.337.084,95

-88.552,37

1.248.532,58

12 - Openbare orde en veiligheid

1.145.977,09

-159.576,33

986.400,76

2 - Verkeer, vervoer en waterstaat

2.962.279,39

-441.396,43

2.520.882,96

21 - Verkeer en vervoer

2.805.175,44

-429.487,81

2.375.687,63

22 - Parkeren

76.977,81

-10.008,62

66.969,19

25 - Openbaar vervoer

80.126,14

-1.900,00

78.226,14

3 - Economie

1.966.704,45

-1.143.334,92

823.369,53

31 - Economische ontwikkeling

1.076.528,67

-715.113,35

361.415,32

33 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

53.077,18

-20.220,61

32.856,57

34 - Economische promotie

837.098,60

-408.000,96

429.097,64

4 - Onderwijs

2.943.834,73

-1.962.093,32

981.741,41

42 - Onderwijshuisvesting

1.864.936,39

-1.366.798,42

498.137,97

43 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.078.898,34

-595.294,90

483.603,44

5 - Sport, cultuur en recreatie

5.455.923,58

-1.174.075,04

4.281.848,54

51 - Sportbeleid en activering

225.245,51

0,00

225.245,51

52 - Sportaccommodaties

1.866.694,95

-819.222,21

1.047.472,74

53 - Cultuurpresentatie,-productie,-participatie

756.002,58

-41.489,09

714.513,49

54 - Musea

105.524,00

0,00

105.524,00

55 - Cultureel erfgoed

74.400,49

0,00

74.400,49

56 - Media

579.190,09

-102.825,72

476.364,37

57 - Openbaar groen en recreatie

1.848.865,96

-210.538,02

1.638.327,94

6 - Sociaal domein

29.312.156,21

-6.490.814,03

22.821.342,18

61 - Samenkracht en burgerparticipatie

2.972.599,14

-122.977,51

2.849.621,63

62 - Wijkteams

1.351.459,08

-212.383,97

1.139.075,11

63 - Inkomensregelingen

8.911.884,61

-5.914.216,39

2.997.668,22

64 - Begeleide participatie

3.129.163,83

0,00

3.129.163,83

65 - Arbeidsparticipatie

1.022.336,50

-24.850,00

997.486,50

66 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)

806.545,93

-13.722,00

792.823,93

671 - Maatwerkdienstverlening 18+

5.039.933,91

-202.664,16

4.837.269,75

672 - Maatwerkdienstverlening 18-

5.444.094,07

0,00

5.444.094,07

682 -  Geëscaleerde zorg 18-

634.139,14

0,00

634.139,14

7 - Volksgezondheid en milieu

7.226.416,70

-5.946.540,74

1.279.875,96

71 - Volksgezondheid

1.045.118,35

0,00

1.045.118,35

72 - Riolering

1.838.737,42

-2.367.985,74

-529.248,32

73 - Afval

3.572.812,62

-3.555.607,89

17.204,73

74 - Milieubeheer

760.691,85

-20.752,11

739.939,74

75 - Begraafplaatsen en crematoria

9.056,46

-2.195,00

6.861,46

8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted.vernieuw.

12.283.199,43

-9.062.003,07

3.221.196,36

81 - Ruimtelijke ordening

1.095.558,03

-156.543,33

939.014,70

82 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

9.893.742,38

-7.319.312,35

2.574.430,03

83 - Wonen en bouwen

1.293.899,02

-1.586.147,39

-292.248,37

Eindtotaal

88.962.547,89

-88.962.547,89

-0,00

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/30/2020 09:37:39 met de export van 05/30/2020 09:36:39