Jaarverslag 2019

Programma's

Ruimte en bouwen

Dit programma omvat de ruimtelijke beleidsontwikkeling, zowel binnen de bebouwde kom als voor het buitengebied. Het gaat hierbij onder andere om gebiedsontwikkeling en bouwgrondexploitaties voor de nieuwe woonwijken en ruimtelijke visies en beleid zoals structuurvisies en bestemmingsplannen. Daarnaast gaat het om beleidsontwikkeling wonen, woningbouwafspraken binnen de samenwerking Stedelijk Gebied Eindhoven, prestatieafspraken met woningcorporaties en om plannen voor natuur en landschap. Vergunningverlening en toezicht en handhaving op de beleidsvelden ruimte en bouwen maken ook onderdeel uit van dit programma. De voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet valt hier eveneens onder.
 
In dit programma hebben we als gemeente meerdere rollen. De regisseursrol: vaststellen van de ruimtelijke kaders, implementeren van de Omgevingswet, coördineren van het woningbestand, het maken van prestatieafspraken en de realisatie van een aantrekkelijk centrum. Facilitator: onder andere bij de begeleiding van principeverzoeken en het bijeen brengen van partijen. Dienstverlenend bij het verlenen van vergunningen en startersleningen.

Standaard lasten/baten/saldo
Rekening 2018
Begroting 2019 primitief
Begroting 2019
Rekening 2019
Afwijking 2019
Lasten
7.179.166
2.530.055
16.000.328
12.357.767
3.642.561
10 - Ruimte en bouwen
7.179.166
2.530.055
16.000.328
12.357.767
3.642.561
Baten
-5.559.327
-1.619.467
-15.528.773
-11.660.244
-3.868.529
10 - Ruimte en bouwen
-5.559.327
-1.619.467
-15.528.773
-11.660.244
-3.868.529

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 12.357.767

14,1 %

Baten

€ 11.660.244

13,3 %

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/30/2020 09:37:39 met de export van 05/30/2020 09:36:39