Jaarverslag 2019

Paragrafen

Paragraaf Vastgoed

Ambities 2019
In beeld brengen (regionaal) maatschappelijk vastgoed
In opdracht van het Stedelijk Gebied Eindhoven is een data-inventarisatie gemaakt van de bovenlokale en regionale voorzieningen & evenementen. De opdracht was het aantal, de herkomst en het profiel van de bezoekers te achterhalen om een regionale strategie beter te kunnen vormgeven.

Quick-scan en gevolgen MJOP
In het kader van de duurzaamheidsopgave is voor alle grote gemeentelijke panden een quick-scan uitgevoerd, waarbij is nagegaan welke duurzaamheidsmaatregelen mogelijk zijn en wat daarvan de impact is op zowel duurzaamheid als financieel vlak. Dit is vertaald naar aanpassingen in het meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Duurzaamheid is hierdoor geïntegreerd in het MJOP wat daarna een DMJOP is.

In beeld brengen kosten en opbrengsten per vastgoedobject
Er is gestart met het in beeld brengen van de kosten en opbrengsten per vastgoedobject. In 2019 hebben we een model opgesteld om aan de hand van een aantal parameters en de kosten (per vastgoedobject) de kostprijsdekkende huur te berekenen.

Ontwikkeling vastgoedportefeuille
De gemeente bezit per 31 december 2019 in totaal 66 vastgoedobjecten (panden).
Het gemeentelijk vastgoed is onderverdeeld in een aantal categorieën:

  • Beleidsondersteunend vastgoed
  • Vastgoed voor onderwijshuisvesting, kindcentra en multifunctionele accommodaties (MFA’s)
  • Vastgoed voor eigen huisvesting
  • Procesondersteunend of strategisch vastgoed
  • Commercieel en overig vastgoed

Dit is uitgedrukt in een percentage van het totale aantal panden en in onderstaand cirkeldiagram weergegeven.


In onderstaande tabel zijn het aantal panden per categorie weergegeven, de Bruto Vloeroppervlakte (BVO), de boekwaarde per 31-12-2019 en de WOZ waarde per 1-1-2019 (waardepeildatum 1-1-2018).

Vastgoed-object

Beleids-onder-steunend

Onderwijs en MFA’s

Eigen Huis-vesting

Proces-onder-steunend

Commer-cieel en overig vastgoed

Totaal

Type

sporthal,
molen, jongeren-centrum, brandweer-kazerne zorgloket, etc.

basisscholenMFA’s en voortgezet onderwijs

gemeente-huis en werf

woningen

parkeer-garage, buurthuis, kinder-opvang en leegstaande panden

Aantal vastgoed-objecten

20

12

2

2

30

66

BVO

17.894

34.720

9.875

240

14.162

76.891

Boekwaarde

14.482.933

12.754.387

1.384.542

92.548*

4.422.316

33.136.726

WOZ-waarde

20.469.000

27.614.000

7.402.000

752.000

10.986.000

67.223.000

* De boekwaarde is toegenomen i.v.m. investeringen in het gebouw ten behoeve van verhuur

Mutaties in de gemeentelijke vastgoedportefeuille

  • De voormalige schoolwoningen aan Zweefheuvel 2-24 zijn verkocht aan 'thuis (mutatie categorie beleidsondersteunend vastgoed, -1)
  • Leegstand gebouw voor onderwijshuisvesting, waardoor dit pand niet langer is opgenomen in de categorie vastgoed voor onderwijshuisvesting (mutatie, -1), maar in de categorie overig vastgoed (mutatie, +1).
  • Per saldo is de vastgoedportefeuille met 1 pand afgenomen.

Omgaan met leegstand
In 2019 is de leegstand met 1 pand toegenomen (gebouw voor onderwijshuisvesting). De totale leegstand in 2019 bedroeg 9% (6 panden, waarvan 1 gedeeltelijk leeg stond). 5 van de 6 panden stonden leeg in verband met een herontwikkelingsopgave. De keuze voor het beheer van leegstaand vastgoed is bepaald op basis van de genoemde criteria uit de notitie "Uitvoeringsbeleid en spelregels vastgoedbeheer gemeente Best" (spelregel 3).

0ntwikkelingen in de gemeentelijke vastgoedportefeuille

  • IKC Platijn in Dijkstraten wordt gerealiseerd in 2020.
  • In 2019 is een brede verkenning van één fysieke toegang voor inwoners, organisaties en ondernemers uitgevoerd. In aanvang was realisatie van één fysieke toegang gericht op het Dorpsplein 2, het huidige gemeentehuis. Inmiddels is het gemeentehuis als enige voorkeurslocatie losgelaten. Separaat aan de verkenning is door het college opdracht gegeven voor een onderzoek naar huisvesting van de bedrijfsvoering en dienstverlening van de gemeentelijke organisatie en andere partners. Hierna te noemen ‘onderzoek naar huisvesting’. Besluitvorming hierover kan mogelijk gevolgen hebben voor de huisvesting van de bedrijfsvoering en dienstverlening binnen Bestwijzer en het gemeentehuis.
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/30/2020 09:37:39 met de export van 05/30/2020 09:36:39