Jaarverslag 2019

Programma's

Sociaal Domein

Sociaal domein

Dit programma gaat over activiteiten die de gemeente onderneemt om haar inwoners in staat te stellen zo lang mogelijk gezond, prettig en zelfstandig te kunnen wonen en leven, waarbij ze volop participeren in de samenleving. Het programma omvat acties die zowel op inwoners als op de omgeving (de samenleving als geheel) gericht zijn. Inwoners worden zo nodig individueel ondersteund, wat bij voorkeur een preventief karakter heeft. De onderlinge hulp en steun die de samenleving biedt, willen wij versterken. We streven naar een inclusieve samenleving.
In dit programma ligt de nadruk ook op de transformatie in het sociale domein naar een participatie samenleving. Hierbij gaan inwoners uit van eigen kracht en nemen ook zelf verantwoordelijkheid bij het oplossen van vragen en problemen. Transformatie betekent ook dat er eenvoudige, effectieve ondersteuning wordt geboden. Dichtbij huis, in de gewone levenssfeer. Het programma bestaat daarnaast uit meerdere algemene effecten die we willen bewerkstelligen. Daar werken we aan met een integrale benadering. In dit jaarverslag komen achtereenvolgens de te onderscheiden onderdelen van het sociaal domein aan de orde.

In 2018 zijn we gestart met beheersmaatregelen binnen het sociaal domein. In 2019 hebben we dit voortgezet. In diverse teksten in het programma sociaal domein wordt gerefereerd aan de beheersmaatregelen.

De monitors van de GGD is één van de instrumenten om effecten van beleid te meten. Deze monitors worden periodiek afgenomen volgens onderstaande planning:

leeftijd

metingen

resultaten beschikbaar

0-12

2018 - 2021

2022

12-18

2014 - 2019

2020

19-64

2016 - 2020

2021

65+

2016 - 2020

2021

In de tekst benoemen we de jaartallen waarin gemeten wordt. De gemeente vervolgde in 2019 haar inzet om de definiëring van de indicatoren te verbeteren en beter aan te laten sluiten bij de maatschappelijke effecten die we beogen. Dit betreft indicatoren waarover we binnen de gemeente gegevens verzamelen, maar het betreft ook de GGD - indicatoren.  

De gemeente heeft meerdere rollen binnen het programma Sociaal Domein:

 • Dienstverlenend: bij het bieden van voorzieningen jeugdhulp, maatwerkvoorzieningen Wmo, inkomensondersteuning, participatievoorzieningen. Hierbij sluiten we altijd aan bij de eigen verantwoordelijkheid van de inwoner.
 • Regisserend en/of meewerkend: bij het ontwikkelen van beleid organiseren we participatie. Bewonersparticipatie bij overheidsinitiatieven, maar ook formele participatie door de in 2017 geïnstalleerde Adviesraad Sociaal Domein (ASD). Van regie is sprake bij het maken van inkoop- en subsidieafspraken met partners voor de uitvoering van het beleid en de monitoring daarvan.
 • Meewerkend en/of faciliterend: bij het stimuleren en faciliteren van inwonersinitiatieven op sociaal terrein.

Wat wilden we bereiken?

Effect indicator

Streven

Eerdere resultaten

Bron

Wat hebben daarvoor in 2019 gedaan ?

Inwoners met hulpvragen in het sociaal domein krijgen snel, adequaat, kwalitatief goed, laagdrempelig, op maat, dichtbij huis en indien nodig integraal ondersteuning aangeboden.

(Beleidsplan Jeugd 2015-2018 / Nota van AWBZ naar Wmo / nota Best@work / Concept beleidsakkoord 2018 - 2022)

Aantal wachtenden op ondersteuning door het Ondersteuningsteam Bestwijzer  gedurende het jaar 2018 vanaf het moment van aanmelding.

Zie voor klanttevredenheidsonderzoeken de deelprogramma's sociaal domein

0 in 2019

(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2019)

2019: 0
2018: 0
2017: 0
2016: 0I-samenlevingszaken

 • In het eerste kwartaal van 2019 heeft de raad de integrale notitie 'Beleid in uitvoering Sociaal Domein' vastgesteld.
 • In 2019 startten we met de acties uit de integrale notitie.  
 • Regisseurschap in OTB is in het voorjaar 2019 operationeel gericht op actieve sturende rol bij verwijzing, en op afschalen zorg. Dit houdt in dat kritisch wordt nagegaan of verwijzing naar de basis mogelijk is, dat indicaties worden afgegeven van kortere duur en dat tussentijds geëvalueerd wordt.
 • Het in 2018 vastgestelde subsidiebeleid werkten we uit in nadere subsidieregelingen afgestemd over alle programma's heen. Enkele regelingen volgen in 2020.
 • We werkten aan afstemming tussen organisaties uit de basisstructuur (inclusief de gemeente) en het bijbehorende netwerk om preventie optimaal tot zijn recht te laten komen. Dit is een continue proces.
 • Er zijn afspraken gemaakt met partners om aanbod voor inwoners op elkaar af te stemmen, zoals over mantelzorgondersteuning, laaggeletterdheid, vrijwilligerswerk .
 • We overlegden met de WSD om een project op te zetten om een aantal inwoners met een indicatie begeleiding te plaatsen bij een arbeidsmatige dagbesteding. In 2020 wordt dit vervolgd.

Een toegankelijke gemeenschap waarin iedereen mee kan doen; een inclusieve samenleving
(Nota maatschappelijke ondersteuning en zorg 2017 t/m 2020
, Concept beleidsakkoord 2018 - 2022)

Men is tevreden over de toegankelijkheid.

Een toegankelijke gemeenschap waarin iedereen mee kan doen.

Geen concrete resultaten.

Signalen van derden waaronder het Gehandicapten-platform.

 • Begin 2019 voerden we een Quickscan inclusief beleid uit. De uitkomsten zijn besproken met het Gehandicaptenplatform Best. Op basis daarvan startten we met het opstellen van een lokale agenda inclusief beleid.
 • We spraken samen met andere gemeenten in Zuidoost-Brabant over Slimme mobiliteit. Dit heeft nog niet geleid tot een bestuurlijk gedragen visie met betrekking tot de inrichting van het doelgroepenvervoer en het (kleinschalig) openbaar vervoer.
Standaard lasten/baten/saldo
Rekening 2018
Begroting 2019 primitief
Begroting 2019
Rekening 2019
Afwijking 2019
Lasten
30.405.657
30.267.520
31.065.968
30.894.540
171.428
7 - Sociaal Domein
30.405.657
30.267.520
31.065.968
30.894.540
171.428
Baten
-7.181.937
-6.975.088
-6.504.873
-6.700.394
195.521
7 - Sociaal Domein
-7.181.937
-6.975.088
-6.504.873
-6.700.394
195.521

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 30.894.540

35,1 %

Baten

€ 6.700.394

7,6 %

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/30/2020 09:37:39 met de export van 05/30/2020 09:36:39