Jaarverslag 2019

Jaarrekening

Overzicht incidentele lasten en baten

 

INCIDENTELE LASTEN EN BATEN 2019

 Omschrijving

 Res.
gebied

 Product

2019
realisatie 

Incidentele lasten t.l.v. exploitatie

Programma 1

Storting in voorziening uitk.verpl. voormalig personeel

1.1

01.02

615.035

615.035

Programma 4

Afboeking boekwaarde perceel Klaverhoekseweg

4.1

04.02

231.082

Opstellen bedrijventerreinenvisie

4.1

04.03

18.750

249.832

Programma 5

Afboeking boekwaarde inrichting schoollokaal

5.1

05.08

6.358

Afboeking boekwaarde schoolwoningen

5.1

05.08

1.100.000

1.106.358

Programma 6

Viering 200 jaar Best

6.2

06.15

110.030

Eenmalige bijdrage exploitatietekort CultuurSpoor

6.1

06.01

11.750

NK Veldloop ambtenaren 2019

6.2

06.15

103.762

225.542

Programma 9

Nadelig saldo afvalverwijdering en -verwerking

9.1

09.01

949.247

Nadelig saldo riolering

9.2

09.07

232.870

1.182.117

Programma 10

Uitvoeringsprogramma structuurvisie buitengebied

10.1

10.01

17.563

Opstellen omgevingsvisie/omgevingsplan

10.1

10.01

1.000

Implementatie Omgevingswet 2018

10.1

10.01

30.000

Nadelig saldo grondexploitaties

10.1

10.11

167.461

216.024

Programma 11

Storting voorziening dubieuze debiteuren

11.1

11.08

12.159

12.159

Totaal incidentele lasten tlv exploitatie

3.607.067

Incidentele lasten t.l.v. reserves

Programma 5

Vergunningen ivm verkoop Wild-/Zweefheuvel (W05/19)

5.1

05.08

11.572

11.572

Programma 6

Viering 200 jaar Best (W02/19)

6.2

06.15

200.000

Recht van opstal diverse verenigingen

6.2

06.12

7.243

Kunstwerk Dijkstraten

6.1

06.04

124.037

331.280

Programma 7

Transformatiebudget Sociaal Domein 

7.1

07.02

46.166

Tijd. uitbreiding GW (mw applicatiebeheer sociaal domein)

7.4

07.08

68.000

114.166

Programma 9

Stimulering duurzaamheid

9.1

09.02

23.232

23.232

Programma 10

Reconstructie buitengebied

10.1

10.01

23.628

Landschapsfonds

10.1

10.01

10.000

Nadelig saldo grondexploitatie

10.1

10.11

2.439.169

2.472.797

Programma 12

Opschonen archiefblok 2000-2009

12.1

12.03

12.237

12.237

Totaal incidentele lasten tlv reserves

2.965.284

Totaal incidentele lasten

6.572.351

Incidentele baten t.g.v. exploitatie

Programma 3

Energiebelasting 2018 openbare verlichting

3.2

03.08

39.173

39.173

Programma 4

Opbrengst verkoop perceel Klaverhoekseweg

4.1

04.02

310.000

310.000

Programma 5

Terugbetaling subsidie 2018 peuterarrangementen

5.1

05.07

67.718

Opbrengst verkoop schoolwoningen

5.1

05.08

1.100.000

1.167.718

Programma 6

NK veldloop voor ambtenaren, bijdr. deelnemers/sponsorinkomsten

6.2

06.15

81.313

81.313

Programma 12

Voordelig saldo personeelslasten

div

div

61.000

61.000

Totaal incidentele baten t.g.v. exploitatie

1.659.204

Incidentele baten t.g.v. reserves

Programma 5

Opbrengst verkoop schoolwoningen

5.1

05.08

105.000

105.000

Programma 10

Winstafdracht bouwgrondexploitatie

10.1

10.11

32.200

32.200

Totaal incidentele baten t.g.v. reserves

137.200

Totaal incidentele baten

1.796.404

Saldo

4.775.947

Totaal geraamde lasten (excl. resultaat)

77.458.800

Totaal geraamde baten

72.374.744

Totaal saldo van baten en lasten

-5.084.056

Totaal incidentele lasten

6.572.351

Totaal incidentele baten

1.796.404

Totaal structurele lasten

70.886.450

Totaal structurele baten

70.578.340

Totaal saldo exclusief incidentele baten en lasten

-308.110

Structurele toevoegingen aan reserves

1.239.883

Structurele onttrekkingen uit reserves

2.293.956

Structurele exploitatieruimte

745.964

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/30/2020 09:37:39 met de export van 05/30/2020 09:36:39